Med lönekostnader avses den bruttolönen till den som anställs med subventionen samt arbetsgivarens lagstadgade lönebikostnader.

Med bruttolön avses den lön som betalas till den som anställs med subventionen före innehållning av arbetstagarens lagstadgade avgifter (arbetstagarens arbetslöshetsförsäkrings- och pensionsförsäkringspremie) och skatter. Ange lönens storlek i månaden under punkten bruttolön. Om det betalas lönetillägg till den som anställs med subventionen (t.ex. kvälls-, natt- eller skiftarbetstillägg), beakta deras uppskattade storlek i bruttolönen. Den på arbetsresultat baserade lönedelen (prestationslön) för den som anställs med subventionen räknas inte som lönekostnad. 

Till arbetsgivarens lagstadgade bikostnader räknas socialskyddsavgifter och arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt den obligatoriska grupplivförsäkringspremien. Under punkten bikostnader anges det belopp av arbetsgivarens lagstadgade bikostnader per månad som betalas av lönen för den som anställs med subventionen.