Ange här om den lön som betalas till den som anställs med subventionen grundar sig på tidlön, prestationslön eller någon annan löneform.

Typiska former av tidlön är månads- och timlön. Prestationslön avser en löneform där lönen bestäms utifrån arbetsresultatet av den som anställs med subventionen, t.ex. provisionslön.

Lönesubvention kan inte beviljas, om lönen för den som anställs med subventionen enbart ska bestämmas utifrån arbetsresultatet. Om en del av lönen bestäms utifrån arbetsresultatet, kan den del som bestäms enligt resultatet inte räknas som en lönekostnad som kan täckas med subvention.