Tjänsten erbjuds av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret), som i fortsättningen kallas Tjänsteleverantören. En person som använder tjänsten kallas Kund.

De uppgifter som införs i tjänsten sparas i kundinformationssystem. Arbetsgivarregisteruppgifterna i kundinformationssystemet används bara för tillhandahållandet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice (AN-tjänster). Ett jobb som ledigförklaras för öppen sökning syns genast i tjänsten Lediga jobb. Platsannonser som arbetsgivaren har önskat vara synliga i webbtjänsten syns också i EU:s gemensamma jobbinformation (EURES-systemet).

Användarens skyldigheter och rättigheter

 • Användaren ska följa de avtal som användaren ingått med den organisation som gett identifikationskoderna och villkoren i samband med användningen av identifikationskoderna.
 • Användaren ansvarar för fel eller missbruk som beror på vårdslöshet i användningen eller förvaringen av identifikationskoderna eller lösenordet.
 • Användaren ansvarar för att det material som användaren lämnar via webbtjänsten är sanningsenligt och sakligt samt för att materialet inte bryter mot god sed, lag (bl.a. p.g.a. könsdiskriminering eller annan diskriminering) eller myndigheternas föreskrifter.
 • Rätten att använda tjänsten gäller tills vidare. Kunden kan avstå från sin rätt att använda tjänsten genom att meddela detta till arbets- och näringsbyrån (användarkoder för avtalsarbetsgivare).
 • Användaren svarar för alla kostnader som användningen av tjänsten medför, t.ex. bruksavgifter för internet och eventuella samtalsavgifter.

Tjänsteleverantörens ansvar och rättigheter

 • Tjänsteleverantören ansvarar för att de krypterings- och säkerhetsförfaranden som används vid dataöverföring i samband med e-tjänsten är lämpliga.
 • Tjänsteleverantören försöker se till att tjänsten är tillgänglig dygnet runt under alla veckodagar, men kan inte ansvara för systemets funktion eller för avbrott på grund av tekniska fel, service eller installationsarbeten, störningar i datakommunikationen samt för eventuell förvanskning eller förlust av information eller liknande på grund av detta.
 • Tjänsteleverantören har rätt att tillfälligt avbryta tjänsten, om det är nödvändigt till exempel på grund av tjänsten eller en teknisk ändring eller förnyelse av den.
 • Tjänsteleverantören har rätt att producera tjänsten på det sätt som leverantören anser vara bäst samt rätt att ändra på tjänstens innehåll.
 • Tjänsteleverantören har rätt att ta bort platsannonser som strider mot tjänstens syfte eller skapar störningar. Tjänsteleverantören har även rätt att vid störningssituationer tillfälligt spärra av användningen av tjänsten. Efter att ha hört kunden har tjänsteleverantören vid behov rätt att ta bort rätten till användning av tjänsten antingen helt eller för viss tid.
 • Tjänsteleverantören ansvarar för att servicebegäranden som skickats via servicekanalen sköts på det överenskomna sättet. Tjänsteleverantören har rätt att komplettera bristfälliga uppgifter eller att ta bort en enskild platsannons.
 • Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionen av den utrustning och de program som kunden använder, eller för deras kompatibilitet med tjänsten.
 • Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra tjänstens villkor, däremot inte så att tjänsten blir avgiftsbelagd. Villkoren gäller tills vidare från och med 10.06.2019.

Säkerhet och tekniska rekommendationer

Tjänsten kan användas på en enhet som har en webbläsare och är ansluten till internet. Webbläsaren ska stöda TLS-kryptering version 1.2 eller senare och tillåta användning av kakor (cookies) och JavaScript. Vår webbtjänst är utformad och testad att fungera med de vanligaste kombinationerna av webbläsare och operativsystem.

Anslutningen bryts och osparade uppgifter går förlorade om du dröjer mer än 60 minuter på samma sida. Tidräkningen börjar från början när du byter sida.

Genom att använda knappen Logga ut bryter du den skyddade anslutningen. Töm webbläsarens cacheminne och stäng webbläsarens alla fönster. Webbläsarprogrammen använder cacheminne för att snabbare visa sidor som redan laddats en gång (cookies). Webbläsaren sparar de sidor du använt i datorns cacheminne, där de kan hittas till exempel med webbläsarens back-knapp, när någon annan använder samma dator.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för dataförbindelsernas åtkomst, prestanda eller funktion. Det kan förekomma oanmälda avbrott i användningen av tjänsten.

Dataskyddsbeskrivning - öppnas i ett nytt fönster.

Denna beskrivning är avsedd för att informera om handläggningen av personliga uppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Beskrivningen uppdateras vid behov.