Sjukledighet

Arbetsoförmögna personer kan vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet. Om personen får sjukdagpenning eller annan ersättning som betalas på grund av full arbetsoförmåga, kan han eller hon vanligtvis inte få arbetslöshetsförmån. Även partiella förmåner som betalas på grund av arbetsoförmåga måste alltid meddelas till förmånsbetalaren. Arbets- och näringsbyrån  / försöksområdets kommun ska alltid informeras om vård på sjukhus.

För att arbetssökanden ska få arbetslöshetsförmån förutsätts att han eller hon även under sjukledigheten håller jobbsökningen i kraft samt söker och är beredd att ta emot heltidsarbete som motsvarar arbetsförmågan.  Den som får delinvalidpension ska söka och vara beredd att ta emot deltidsarbete som motsvarar arbetsförmågan. Arbetssökanden ska särskilt underrätta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun om när han eller hon åter är beredd att söka och ta emot heltidsarbete.

Mer information om arbetsoförmågans inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa fås hos arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten.