Du är här

Ansökan om utbetalning av lönesubvention

Utbetalningsansökan skickas i efterskott enligt den utbetalningsperiod som Stödsökanden valt i ansökan om lönesubvention – perioden är antingen en månad, två månader eller tre månader. Den valda utbetalningsperioden måste iakttas under hela subventionsperioden. 

Utbetalningsansökan ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen inom två månader från det att utbetalningsperioden gick ut. Om subvention inte söks inom denna tidsfrist, preskriberas utbetalningsansökan och subvention betalas inte för utbetalningsperioden i fråga. På utbetalning av lönesubvention tillämpas 29 § i statsunderstödslagen (688/2001).


Svenska