Du är här

Användningsvillkor och säkerhet

Webbtjänsten ägs av arbets- och näringsministeriet (nedan tjänsteleverantör).

De uppgifter som införs i tjänsten sparas i realtid i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. På offentlighet, utlämnande och behandling av uppgifter som sparats tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och på behandlingen av personuppgifter personuppgiftslagen (523/1999), om det inte föreskrivs något annat i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller andra lagar.
Arbetsgivarregisteruppgifterna i informationssystemet används bara för tillhandahållandet av offentlig arbetskrafts- och företagsservice (TE-tjänster).
Ett jobb som ledigförklaras för öppen sökning syns genast i tjänsten Lediga jobb. Platsannonser som arbetsgivaren har önskat vara synliga i webbtjänsten syns också i EU:s gemensamma jobbinformation (Eures-systemet).

Användarens skyldigheter och rättigheter

 • Användaren ska följa de avtal som användaren ingått med den organisation som gett identifikationskoderna och villkoren i samband med användningen av identifikationskoderna.
 • Användaren ansvarar för fel eller missbruk som beror på vårdslöshet i användningen eller förvaringen av identifikationen eller lösenordet.
 • Användaren ansvarar för att det material som användaren lämnar via webbtjänsten är sanningsenligt och sakligt samt för att materialet inte bryter mot god sed, lag (bl.a. p.g.a. könsdiskriminering eller annan diskriminering ) eller myndigheternas föreskrifter.
 • Rätten att använda tjänsten gäller tills vidare. Kunden kan avstå från sin rätt att använda tjänsten genom att meddela detta till arbets- och näringsbyrån (användarkoder för avtalsarbetsgivare).
 • Användaren svarar för alla kostnader som användningen av tjänsten medför, t.ex. bruksavgifter för Internet och eventuella samtalsavgifter.

Tjänsteleverantörens ansvar och rättigheter

 • Tjänsteleverantören ansvarar för att krypterings- och skyddsförfarandena i samband med dataöverföringen inom webbtjänsten är adekvata.
 • Tjänsteleverantören försöker se till att tjänsten är tillgänglig dygnet runt under alla veckodagar, men kan inte ansvara för systemets funktion eller för avbrott på grund av tekniska fel, service eller installationsarbeten, störningar i datakommunikationen samt för eventuell förvanskning eller förlust av information eller liknande på grund av detta.
 • Tjänsteleverantören har rätt att temporärt avbryta tjänsten, om det är nödvändigt t.ex. med tanke på tjänsten, en teknisk ändring eller uppdatering av tjänsten.
 • Tjänsteleverantören har rätt att producera tjänsten på det sätt som leverantören anser vara bäst samt rätt att ändra på tjänstens innehåll.
 • Tjänsteleverantören har rätt att ta bort platsannonser som tydligt strider mot användningsvillkoren eller skapar störningar. Tjänsteleverantören har också rätt att i en störningssituation tillfälligt spärra av användningen av tjänsten. Efter att ha hört kunden har tjänsteleverantören vid behov rätt att ta bort rätten till användning av tjänsten antingen helt eller för viss tid.
 • Tjänsteleverantören ansvarar för att servicebegäranden som skickats via servicekanalen sköts på det överenskomna sättet. Tjänsteleverantören har rätt att komplettera bristfälliga uppgifter eller att ta bort en enskild platsannons.
 • Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionen av den utrustning och de program som kunden använder, eller för deras kompatibilitet med tjänsten.
 • Tjänsteleverantören har rätt att ändra eller ersätta dessa användningsvillkor ensidigt, dock inte så att tjänsten bli avgiftsbelagd. Dessa användningsvillkor är i kraft fr.o.m. 3.12.2014 och gäller tills vidare. Användaren ska på nytt acceptera eventuella ändrade användningsvillkor.

Säkerhet och tekniska rekommendationer
Webbtjänsten kan användas via terminaler med webbläsare. Webbläsaren ska stödja krypteringen TLS V1.1 eller nyare kryptering och tillåta användring av kakor (cookies) och JavaScript. Vår webbtjänst är planerad och testad för funktion med de vanligaste kombinationerna av webbläsarna och operativa systemen.

Kontakten bryts och osparade uppgifter försvinner, om man är på samma sida över 60 minuter. Tiden börjar om från början när man byter sida.

Genom Logga ut-knappen bryter du den skyddade förbindelsen. Töm webbläsarens cacheminne och stäng alla webbläsarfönster. Webbläsarna använder cacheminnet för att sidor som en gång laddats ska kunna visas snabbare på nytt (kakor). Webbläsaren sparar de sidor du använt i datorns cacheminne, där de kan hittas till exempel med webbläsarens back-knapp, när någon annan använder samma dator.

Varje vecka på torsdagsmorgon mellan kl. 6.30 – 7.30 kan e-tjänsterna vara ur bruk på grund av service. Under den här tiden kan det förekomma avbrott i e-tjänsterna.
TE-tjänsterna ansvarar inte för störningar i datatrafiken eller för webbplatsens tillgänglighet. Det kan uppkomma oförutsedda avbrott i e-tjänsten.

Dataskyddsbeskrivning (Personuppgiftslagen 523/1999 10 och 24§)

Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem


Svenska