Du är här

Inloggning

Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter har tagits i bruk – den som använder Katso-tjänsten kan övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter

Fullmakt med fullmaktsansökan

Vanliga frågor om Suomi.fi-fullmakter och tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=rxzj97AECmY&feature=emb_logo

 

 

Från och med den 28 november 2019:
 • Det går inte längre att logga in i e-tjänsten med Katso-koder. 
 • Den som använder tjänsten ska logga in med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
En person med någon av följande roller kan använda e-tjänsten för ett företags räkning utan separat fullmakt:
 • Näringsidkare (ELI)
 • Disponent (IS)
 • Heltidsanställd disponent (PIS)
 • Utredningsman (S)
 • Verkställande direktör (TJ)
 • Verkställande direktörens ställföreträdare (TJS)
 • Vice verkställande direktör (VTJ)
 • Bolagsman (YHM)
 • Styrelsemedlem i ett aktiebolag eller ett bostadsaktiebolag (J)
 • Styrelseordförande i ett aktiebolag eller ett bostadsaktiebolag (PJ)
 • Prokurist (PR)
Dessutom har Huvudanvändaren/Sekundära huvudanvändaren i Katso rätt att sköta organisationens ärenden i alla situationer. I rollerna ingår alla de ärendehanteringsroller som definieras av myndigheterna eller av tjänsterna.

Om en person inte har någon av de ovan nämnda rollerna behövs en fullmakt av organisationen antingen i Suomi.fi-fullmakter eller Katso-tjänsten. Organisationsformen avgör i vilken tjänst fullmakten ges.

I fortsättningen hanteras ärenden i e-tjänsten med Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-fullmakter kan användas av företag och enskilda näringsidkare:
 • närings- och yrkesutövare (firmor)
 • jord- och skogsbruksföretagare 
 • verkställande direktörer och personer som har rätt att teckna firma ensamma i aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag. 
 • Mer information om att ge fullmakt i egenskap av ett företag eller något annat samfund finns på sidorna med information om fullmakter 
1) Suomi.fi-fullmakt

I Suomi.fi-fullmakter kan ett företag befullmäktiga ett annat företag eller en person, alltså ge rätt att uträtta ärenden för företagets räkning. Begär fullmakt i Suomi.fi-fullmakter för att sköta ärendet som du har valt.

Vem kan ge Suomi.fi-fullmakt?

Fullmakt kan ges endast av:
 • företagets verkställande direktör
 • en ställföreträdare för företagets verkställande direktör
 • en tjänsteman med rätt att ensam företräda företaget
 • en enskild näringsidkare
 • en person, som någon av de ovanstående har gett fullmaktsrätt
En person som har getts fullmakt i Suomi.fi-fullmakter kan uträtta ärenden för en organisations räkning. Identifieringen i e-tjänsten ska dock alltid göras med personliga identifieringsverktyg i enlighet med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Befolkningsregistercentralens) instruktioner för Suomi.fi-identifiering (mobilcertifikat, bankkoder, certifikatkort).

Det lönar sig för kunderna att börja skaffa Suomi.fi-fullmakter för att bekanta sig med systemet. Skaffa Suomi.fi-fullmakter genast när det är lämpligt för företaget.

Fullmaktskoder som kan användas i Mina e-tjänster för företag och organisationer;

Ärendekategori: Arbete och arbetslöshet

Fullmaktkodens namn: Administrera arbetsannonser
Beskrivning: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort en arbetsannons för fullmaktsgivarens räkning.

Fullmaktkodens namn: Administrera annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser
Beskrivning: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser på fullmaktsgivarens vägnar.

Fullmaktkodens namn: Ansöka om lönesubvention
Beskrivning: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade ansöka om lönesubvention och utbetalning av den samt läsa tidigare ansökningar och beslut.

Ärendekategori: Ekonomi och förvaltning

Fullmaktkodens namn: Hantera inköps- och försäljningsfakturering
Beskrivning:Med denna fullmakt kan den befullmäktigade hantera inköps- och försäljningsfakturering, t.ex. gällande upphandlingsavtalsfakturor för arbetskraftsutbildnings- och träningstjänster.

2) Katso-fullmakt

En del av organisationerna måste fortsättningsvis ge fullmakterna i Katso-tjänsten, eftersom det inte är möjligt för dem att ge fullmakter i Suomi.fi. Sådana organisationer är:
 • dödsbon, näringssammanslutningar, beskattningssammanslutningar, samfällda förmåner och offentliga organisationer
 • föreningar och stiftelser
 • utländska eller finländska företag, vars representant inte har finsk personbetecknin
 • bolag där två eller fler tillsammans har rätt att teckna firma. 
Dessa kunder kan övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter i slutet av 2019 och under 2020 allteftersom tjänsten Suomi.fi-fullmakter utökas med nya egenskaper. Om dessa informeras separat när tidtabellerna preciseras. 

Vem kan ge Katso-fullmakt?
 • Huvudanvändare för Katso
 • Sekundär huvudanvändare för Katso
Huvudanvändaren/Sekundära huvudanvändaren har rätt att sköta organisationens ärenden i alla situationer. I rollerna ingår alla de ärendehanteringsroller som definieras av myndigheterna eller av tjänsterna.

För att du ska kunna skapa, läsa, redigera och ta bort arbetsannonser och annonser om arbetsprövning ska du ange roller för Katso-underkoderna, som har certifierats till Katso-koder, i Katso-tjänsten. 

 • ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET - Administration av arbetsplatsannonser
 • ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET - Rollerna Administrera arbetsprövning lönesubventionsplats
 • ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET - NTM-CENTRALEN - Uträttande av finansieringsärenden
 

Nya funktioner i tjänsten Suomi.fi-fullmakter
Suomi.fi-fullmakterna utvecklas fortlöpande. En ny tjänstemannafunktion kommer att möjliggöra bland annat elektroniska fullmakter. Dessutom kommer personer och aktörer, som för tillfället inte har möjlighet till det, att kunna uträtta ärenden för någon annans räkning.

Företagsrådgivning 
FöretagsFinlands telefontjänst ger nya och etablerade företag råd om offentliga företagstjänster och deras e-tjänster, inklusive e-tjänsten i Suomi.fi.
Ring: 0295 020 500
Svenska