Tässä Palkkatuen maksatus –verkkopalvelussa voit tehdä ja lähettää palkkatuen maksatushakemuksen sähköisesti 30.06.2023 tai sitä ennen tehtyihin palkkatukipäätöksiin.

Tässä Palkkatuen maksatus –verkkopalvelussa voit tehdä ja lähettää palkkatuen maksatushakemuksen sähköisesti. Maksatushakemuksen tekeminen edellyttää, että Tuen hakijalla on voimassa oleva palkkatuen myöntöpäätös ajanjaksolla, jolta palkkatukea haetaan maksuun, ja että ko. päätöstä koskeva palkkatukihakemus on tehty työnantajalle, jolla on TE-toimiston tietojärjestelmässä (URA) Suomi.fi-tunnisteella tehty työnantaja.

Maksatushakemus lähetetään jälkikäteen Tuen hakijan palkkatukihakemuksessa valitseman maksatusjakson mukaisesti – joko kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Valittu maksatusjakso on kirjattu Kuntakokeilu-/TE-toimiston antamaan palkkatukipäätökseen. Valittua maksatusjaksoa on noudatettava koko tukijakson ajan. 

Maksatushakemus on toimitettava KEHA-keskukselle kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Jos tukea ei haeta em. määräajassa, maksatushakemus on vanhentunut eikä tukea makseta ko. maksatusjaksolta. Palkkatuen maksamiseen sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) 29 §:ää ja valtioneuvoston julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta antaman asetuksen (1073/2012) 16 §:ää.

Ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä on toimitettava kopio työsopimuksesta. Jotta maksatushakemus voidaan ottaa käsittelyyn, työsopimuksen tietojen tulee vastata palkkatukipäätöstä. Jos palkkatuki on myönnetty oppisopimuskoulutukseen, on toimitettava kopio oppisopimuksesta.

Viranomainen hyödyntää tulorekisterin tietoja maksatushakemuksen käsittelyssä. Viranomainen voi kuitata aiheettomasti maksetut tuet seuraavista maksatuksista.  

Jos olet hakenut palkkatukea tulostettavalla lomakkeella, voit hakea maksatusta verkkopalvelussa sopimalla siitä Kuntakokeilu-/TE-toimiston kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää verkkoasioinnista, saat virka-aikana apua YritysSuomi-puhelinpalvelusta p. 029 502 0500.


 


 

Palkkatuella katettavat palkkauskustannukset

Palkkatuella katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi tuella palkatusta aiheutuvaa työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua. Palkkauskustannuksiin voidaan lukea myös työntekijälle maksettu lomaraha.

 (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012, luku 7, 7 §) 


 

Palkkauskustannuksiin ei lueta:

1) tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta (korvausta pitämättömistä vuosilomista) tai sitä vastaavaa korvausta; 

2) palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 4 §:n nojalla päivärahaetuutta tai tapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 139 §:n nojalla korvausta;

3) sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella;

4) verovapaita korvauksia (esimerkiksi päivärahat, kilometrikorvaukset).


 

Jos ilmoitettuihin palkkauskustannuksiin sisältyy em. palkkaa tai korvausta, ilmoita palkan tai korvauksen määrä, työnantajan sivukulut ja miltä ajalta ko. erä on maksettu. Hakemuksen Lisätietoja-kohdassa voi tarvittaessa antaa lisätietoja.