I webbtjänsten för utbetalning av lönesubvention kan du göra och skicka utbetalningsansökan för lönesubvention elektroniskt (ansökan om utbetalning av lönesubvention för beslut som fattats senast den 30 juni 2023).

I webbtjänsten för utbetalning av lönesubvention kan du göra och skicka utbetalningsansökan för lönesubvention elektroniskt.  För att göra utbetalningsansökan krävs att stödsökanden har ett giltigt beslut om beviljande av lönesubvention för den period som utbetalningen ansöks för. Lönesubventionsansökan som beslutet gäller ska ha gjorts för en arbetsgivare som är den arbetsgivare som skapats med Suomi.fi-identifikation i TE-byråns datasystem (URA).

Utbetalningsansökan skickas in i efterhand enligt den utbetalningsperiod som stödsökanden valt i lönesubventionsansökan – antingen i en, två eller tre månaders perioder. Den valda utbetalningsperioden har antecknats i lönesubventionsbeslutet som Kommunförsöket /TE-byrån givit. Följ den valda utbetalningsperioden hela stödperioden. 

Ansökan om utbetalning ska lämnas in hos UF-centret inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut. Om subventionen inte ansöks inom utsatt tid, är utbetalningsansökan föråldrad och subventionen kan inte utbetalas för utbetalningsperioden i fråga. I utbetalningen av lönesubvention tillämpas 29 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 16 § i Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012).

I samband med första utbetalningsansökan ska en kopia på arbetsavtalet skickas in. För att utbetalningsansökan ska kunna behandlas ska uppgifterna i arbetsavtalet motsvara lönesubventionsbeslutet. Om lönesubventionen har beviljats för läroavtalsutbildning ska en kopia på läroavtalet skickas in. 

Myndigheten använder uppgifterna i inkomstregistret vid behandlingen av utbetalningsansökan. Myndigheten kan kvitta stöd som utbetalats på oriktiga grunder mot de följande utbetalningarna.  

Om du har ansökt om lönesubvention med den utskrivbara blanketten kan du ansöka om utbetalning via e-tjänsten genom att komma överens om detta med Kommunförsöket/TE-byrån.

Om du har frågor om e-tjänsten eller Suomi.fi-identifikationen får kan du under tjänstetid fråga FöretagsFinlands telefontjänst tfn 029 502 0500.


 

Lönekostnaderna som täcks med lönesubventionen

Med lönekostnaderna som täcks med lönesubventionen avses den lön som betalas åt arbetstagaren innan förbehållningen av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter och dessutom de lagstadgade socialskydds-, arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter som den anställda orsakar arbetsgivaren samt den obligatoriska grupplivförsäkringsavgiften. Till lönekostnaderna kan även semesterpenningen som betalats ut till arbetstagaren räknas med.

 (Lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012, kap. 7, 7 §) 

 

Till lönekostnaderna räknas inte:

1) semesterersättning till den som anställts med subventionen (ersättning för semester som inte tas ut) eller en motsvarande ersättning, 

2) lön för den period då arbetsgivaren har rätt att få dagpenningsförmån för den subventionsanställdas lönekostnader enligt 7 kap 4 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller ersättning med stöd av 139 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015),

3) den del av lönen som fastställs enligt det arbetsresultat den subventionsanställda utför,

4) skattefria ersättningar (till exempel dagpenning, kilometerersättning).

 

Om den ovan nämnda lönen eller ersättningen ingår i de anmälda lönekostnader ska arbetsgivaren anmäla lönens eller ersättningens belopp, arbetsgivarens bikostnader samt den löneperiod i vilken posten ifråga ingår. Under punkten Tilläggsuppgifter på ansökan kan du ange tilläggsuppgifter om det behövs.