Eftersom tjänsten inte baserar sig på autentisering, kan arbets- och näringsbyrån publicera platsannonsen först när byrån har försäkrat sig om vem som skickat annonsen. En sakkunnig från arbets- och näringsbyrån tar kontakt under arbets- och näringsbyråernas öppettider mån.–fre. kl. 9.00–16.15. Platsannonser som lämnats under veckoslut eller helgdagar behandlas först den första vardagen.

Publikationskanaler för platsannonser

När arbetsgivaren lämnar in en arbetsplatsannons väljer arbetsgivaren om han eller hon vill att annonsen ska publiceras på TE-tjänsternas sida Lediga jobb. Arbetssökande som använder tjänsten Platsvakt får ett meddelande om de nya arbetsplatserna till sin e-post. De platsannonser som publicerats i tjänsten Lediga jobb visas också på den europeiska webbplatsen för platsannonser (portalen EURES Job Mobility) och på tjänsten Jobbmarknad. Annonser som publicerats i tjänsten Lediga jobb kan också visas i andra aktörers tjänster med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Då ska man i annonserna som visas i de aktuella tjänsterna ange annonsens ursprungliga källa (TE-byråns kundinformationssystem). NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) beviljar användarrätt till gränssnittet.

Platsanmälans innehåll

 • Företagets/arbetsgivarens namn i den form som det står i företags- och organisationsdatasystemet (FODS).
 • Yrkesbenämning

Yrkesbenämning i enlighet med yrkesklassificeringen eller befattningsbenämning som arbetsgivaren använder, om den beskriver det lediga jobbet på ett bättre sätt. Skrivs med små bokstäver i grundform.

Inom arbets- och näringstjänsterna används den internationella och nationella yrkesklassificeringsstandarden (Statistikcentralen/Yrkesklassificeringen 2010). Yrkesbenämningen beskriver det kunnande som i allmänhet krävs i likartade arbetsuppgifter. Befattningsbenämningen för det jobb som har ledigförklarats beskriver de arbeten och uppgifter som arbetstagaren utför åt sin arbetsgivare. Uppgifterna beskrivs närmare i befattningsbeskrivningen.

Befattningsbenämningen kan vara en annan än yrkesbenämningen, men yrkeskoden ska vara riktig. Yrkena är klassificerade enligt kompetensnivå. Den yrkesbenämning som väljs och den kod som hör samman med den definierar arbetsuppgiftens kompetensnivå och rätt yrkesgrupp.

Det viktigaste kvalitetskriteriet i söktjänsten Lediga jobb är att informationen är lätt att hitta. Sökfunktionerna löser inte ett problem som beror på att platsannonsen är dåligt klassificerad. Vid en kontroll i maj 2015 hittades 400 platsannonser som innehöll fler än en yrkesbenämning. Platsanmälningar som innehåller flera olika arbetsuppgifter kan inte publiceras som en platsannons.

Kvalitetskriterier för platsannonser
Kvaliteten på de platsannonser som publiceras påverkar kundernas erfarenheter av servicen och deras bild av arbets- och näringstjänsterna som arbetsförmedlare. Därför bör platsannonserna bedömas med beaktande av organisationens primära uppgift, att förmedla arbete. Tjänsten Lediga jobb måste uppfylla de servicemål som har satts upp för den.
Kvalitetskriterierna för de platsannonser som publiceras i tjänsten är att

 • rubriceringen och befattningsbeskrivningen är tydlig och exakt
 • det kunnande som förutsätts av den arbetssökande är realistiskt och informativt
 • uppgifterna är korrekta och tillförlitliga
 • uppgifterna är tillräckliga och aktuella
 • arbetssökandena behandlas jämlikt.

Innehåll som inte godkänns
Platsannonsen ska endast innehålla specificerade uppgifter som anknyter till arbetsuppgiften. Dit hör inte

 • att beskriva företaget på ett marknadsförande sätt. Platsannonsen är inte en reklamannons för företaget.
 • att låta arbetssökande delta i utlottningar
 • att ge belöning för arbetsansökan osv.

Jobb som inte godkänns
I tjänsten Lediga jobb får inte publiceras

 • platsannonser som arbetsgivaren inte kompletterar/korrigerar på ett sådant sätt att de uppfyller kvalitets- och innehållskriterierna för platsannonserna.
 • platsannonser om platser som au pair i Finland eller utomlands
 • platsannonser om platser som praktikant eller volontär i Finland eller utomlands
 • jobb som förutsätter förmedlings- eller programavgift i Finland eller utomlands
 • annonser om nätverksmarknadsföring, annonser där man söker medlemmar eller annonser som tyder på insamling av uppgifter för personregister
 • marknadsföringsannonser för faktureringsandelslag
 • platsannonser som gjorts av tredje part (bortsett från bemanningsföretags platsannonser)
 • annonser för marknadsföring/försäljning av lokaler
 • platsannonser där antalet lediga jobb inte är realistiskt i förhållande till företagets verksamhet
 • annonser om lönesubventionerade jobb

Jämlik behandling av arbetssökande
I platsanmälan bör det beaktas att det vid anställning är förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk (diskrimineringslagen 1325/2014) eller kön (jämställdhetslagen 609/1986). Att be om ett foto i en platsannons anses också vara diskriminering vid anställning, om det inte finns något klart, arbetsrelaterat motiv för att be om ett foto. Arbete som modell, skådespelare eller motsvarande anses vara ett sådant motiv.
När platsannonsen gäller arbete med barn och unga och arbetet varar över tre månader, ska det nämnas i annonsen att brottsregisterutdrag ska uppvisas.

Övervakning av platsannonser
Arbets- och näringsbyrån ansvarar för den fortlöpande övervakningen av annonserna och kvaliteten på annonserna. Ansvaret för innehållet i annonsen och att uppgifterna i den är korrekta ligger i första hand på arbetsgivaren. I egenskap av myndighetsorganisation producerar arbets- och näringsbyrån statistisk information om jobben för arbets- och näringsministeriet. Vid godkännande av jobb som har anmälts till arbets- och näringstjänsterna för förmedling måste det särskilt kontrolleras att yrkesbenämningen och yrkeskoden är korrekta.

Byte av kanal för platsanmälningar
Om platsannonsen inte uppfyller de kvalitetskriterier som anges i denna anvisning ska arbetsgivaren upplysas om kvalitetsmålen och ges anvisningar om hur bristerna kan korrigeras. Om en annons trots uppmaningar inte uppfyller kraven, kan arbetsgivaren nekas rätt att använda tjänsten med e-tjänstkoder eller genom direktöverföringstjänsten Passari.
Om rätten att använda e-tjänstkoder har nekats, har arbetsgivaren dock möjlighet att göra platsanmälan på en öppen blankett. Byte av kanal gör det möjligt att övervaka kvaliteten på platsannonserna innan det slutliga godkännandet. Detta betyder att även uppgifterna på en öppen blankett måste uppfylla de kvalitets- och innehållskrav som anges i anvisningen.

Nekande av service för en arbetsgivare
Bestämmelser om vägran att ta emot en platsanmälan och borttagning av en anmälan finns i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (3 kap. 3 §) och den anvisning som har meddelats med stöd av lagen (TEM/871/00.03.05.02/2015).