Bemanningsjobb
I platsannonser som gäller bemanningsjobb (bemanningsföretags rekryteringsuppdrag) rekommenderas det att man nämner även namnet på det företag som anlitat eller gett uppdraget åt bemanningsföretaget. Om man inte vill att namnet ska synas på sidan Lediga jobb, markerar man valet: Namnet endast för TE-byråns bruk.
Namnet på det företag som har anlitat eller gett uppdraget till bemanningsföretaget bör finnas arbets- och näringsbyrån till handa, och en arbetssökande ska få veta det om han eller hon frågar.
Var arbetsplatsen ligger ska anges så exakt som möjligt (näradress, postnummer) i platsannonsen. Då kan arbetsplatsens läge anges även på kartan.
En och samma platsanmälan kan ha endast ett företag som uppdragsgivare.

Försäljningsagentur- och marknadsföringsarbete
Försäljningsagentur- och marknadsföringsarbete kan ske på många olika orter. I platsannonsen ska anges alla de orter där arbete faktiskt utförs. I annonsen ska anges vilken produkt det är som ska säljas eller marknadsföras.
Det går inte att lägga in samma platsannons flera gånger i tjänsten Lediga jobb för att öka synligheten (t.ex. att lägga in den under flera orter eller under olika yrkesbenämningar).
Om det är fråga om arbete där lönen helt eller delvis betalas enligt provision, ska det alltid anges i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem (URA) som arbete med provisionslön. I platsannonsen ska uppges grundlönens storlek och/eller provisionens andel.

Läroavtal
I tjänsten Lediga jobb publiceras läroavtalsplatser. Ett läroavtal grundar sig på ett tidsbegränsat arbetsavtal som ingås mellan en arbetsgivare och en minst 15 år gammal studerande och i vilket ingår utbildning i ett yrke på arbetsplatsen.

Arbete som företagare
I tjänsten Lediga jobb publiceras platsannonser, om

  • uppgiften är att arbeta som självständig yrkesutövare i ett redan aktivt företag eller om
  • man söker någon som vill ta över ett företag
  • man söker en partner till ett andelslag eller en franchising-kedja.

Faktureringsandelslags annonser publiceras inte i tjänsten Lediga jobb.

Arbete som företagare kan på grund av arbetets natur utföras på flera olika orter. I platsannonsen ska anges alla de orter där arbetet faktiskt utförs.
Som platsannonser där man söker företagare publiceras inte försäljnings- eller marknadsföringsannonser för lokaler eller sökande av medlemmar till nätverk av tjänsteproducenter. I platsannonsen publiceras inte heller eventuella pris- eller hyresuppgifter. Arbets- och näringsbyrån avgör från fall till fall om det är fråga om erbjudande av arbete.

Anonyma platsannonser
I specialsituationer (t.ex. personlig assistent) kan en platsanmälan även lämnas anonymt, så att arbetsgivarens namn och adressuppgifter inte syns i systemet eller i tjänsten Lediga jobb. Som arbetsgivarens namn uppges t.ex. ´Privatperson/Helsingfors´.

Den som lämnar en anonym platsanmälan ska ta kontakt med arbets- och näringsbyrån så att man kan komma överens om rekryteringsförfarandet. De arbetssökande kan ges anvisningar om att först sända ansökningarna till arbets- och näringsbyrån, som sedan förmedlar dem till arbetsgivaren. Förfarandet gör att rekryteringen går långsammare, men det gör det möjligt att t.o.m. helt och hållet hemlighålla arbetsgivarens identitet i ansökningsskedet. Alternativt kan man i tjänsten Lediga jobb låta bli att nämna arbetsgivarens namn och i stället publicera endast arbetsgivarens kontaktuppgifter.