Beskrivning av arbetsuppgiften
Berätta tydligt och detaljerat om den arbetsuppgift som erbjuds. Berätta även om uppgiftens krav och om arbetstiden. Beskrivningen kan vara högst 800 tecken. Om en webbadress har lagts till i Arbetsgivarens uppgifter på Företagets och arbetsgivarens Mina e-tjänster visas denna adress för de personkunder som söker lönesubventionerade arbetsplatser och de kan bekanta sig med ert företag redan på förhand. Arbets- och näringsbyrån granskar annonsen som du skickar in innan den publiceras.

Kontaktperson, telefon, e-post
Annonsens kontaktperson är den person som ger mer information om uppgiften. Det kan finnas flera kontaktpersoner.  Max 600 tecken.

Arbetsplatsens näradress
Arbetsplatsens näradress. Max 50 tecken.

Postnummer
Den lönesubventionerade arbetsplatsen som anmäls i den här tjänsten ska ligga i Finland. Om den lönesubventionerade arbetsplatsen ligger utomlands ska du kontakta arbets- och näringsbyrån.

Arbetsgivarens referens
En identifikator för den lönesubventionerade arbetsplatsen, t.ex. uppgiftens nummer i ert system. Max 30 tecken.

Verksamhetsställe eller annan precisering
Till exempel verksamhetsställe, avdelning eller enhet. Max 80 tecken.

Arbetstid
Är det frågan om heltids- eller deltidsjobb.

Lön
Anmäl lönen i euro eller lönens grunder, t.ex. vilket kollektivavtal som tillämpas.

Jag är intresserad av att anställa en person för vars lönekostnader lönesubvention kan beviljas (välj minst ett alternativ)
Observera att 100 procent stöd efter övervägande endast kan beviljas föreningar, stiftelser eller registrerade religiösa samfund.

Arbetsgivaren är intresserad av arbetsträningstjänsten
Arbetsträningen är en köptjänst som arbets- och näringsbyrån skaffar. Arbets- och näringsbyrån kan erbjuda arbetsträning både innan och under arbetsförhållandet då personkunden behöver personligt stöd för att ingå arbetsavtal och/eller för att göra arbetsförhållandet till en fast anställning. Arbetstränaren kan hjälpa till med att skräddarsy och anamma arbetsuppgifterna.  Det är dock alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för introduktionen i arbetet. Arbetsträningen ger arbetsgivaren information om arbetstagarens kunnande och vid behov om arbets- och näringsbyråns sysselsättningsfrämjande stödformer (t.ex. stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen). Arbetstränaren kan till exempel vara arbetsgivarens ombud med fullmakt i lönesubventionsärenden. Tjänstens maximala längd är 50 timmar per sysselsatt person under tolv månader.

Har arbetsgivaren sagt upp arbetstagaren av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker så att arbetstagarens uppsägningstid har upphört under de föregående 12 månaderna?
Lönesubvention kan beviljas trotts uppsägning eller permittering om arbetsgivaren har återanställt den anställda som sagts upp på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker.

Att skicka in en lönesubventionerad arbetsplats
Den lönesubventionerade arbetsplatsen sparas inte direkt i arbets- och näringsbyråns kunddatasystem. Innan den publiceras granskas den av den arbets- och näringsbyrå inom vars område den lönesubventionerade arbetsplatsen ligger enligt postnumret.