Suomi.fi-identifikation - Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID, certifikatkort  eller med Finnish Authenticator appen.

Du kan också logga in med en användarkod för avtalsarbetsgivare som beviljats av TE-byrån. Med användarkoden kan du endast skapa, granska, redigera och ta bort en platsannons samt skicka en elektronisk kontaktbegäran till TE-byrån. Tjänsterna för avtalsarbetsgivare är begränsade. 

En person som i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret har en roll som berättigar till representation och då rollen enligt tjänsten berättigar till uträttandet av ärenden kan uträtta ärenden på ett företags eller ett samfunds vägnar utan en separat fullmakt.

Roller som antecknats i handelsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:  

 • Näringsidkare (ELI)
 • Disponent (IS)
 • Heltidsanställd disponent (PIS)
 • Utredningsman (S)
 • Verkställande direktör (TJ)
 • Verkställande direktörens ställföreträdare (TJS)
 • Vice verkställande direktör (VTJ)
 • Bolagsman (YHM)
 • Styrelsemedlem i ett aktiebolag eller ett bostadsaktiebolag (J)
 • Styrelseordförande i ett aktiebolag eller ett bostadsaktiebolag (PJ)
 • Prokurist (PR)

Roller som antecknats i föreningsregistret och som berättigar till uträttande av ärenden för ett företags räkning är:

 • Ordförande (PJ) 
 • Styrelseledamot (J) 
Ärenden som utförs för en organisations räkning kräver fullmakt
Alla andra som sköter ärenden åt ett företag eller en förening måste ha en egen fullmakt som beviljats av organisationen (ärendefullmakt eller representationsfullmakt) för att sköta ärendena.
 
Fullmakt för att sköta bådaderas ärenden kan ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.  
 
En del organisationer ger fullmaktsrätt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande innan man kan använda Fullmakt-tjänsten på egen hand.
 
När en person sköter ett annat företags ärenden behöver han eller hon fullmakt som representationsfullmakt. 
Företagets eller föreningens ansvariga ska också ge sig själv representationsfullmakt om han eller hon sköter ett annat företags ärenden i e-tjänsten.
 
Fullmaktsärenden som kan utföras i Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare
Ärendekategori: Arbete och arbetslöshet
Fullmaktkodens namn: Administrera arbetsannonser
Beskrivning: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort en arbetsannons för fullmaktsgivarens räkning.

Fullmaktkodens namn: Administrera annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser
Beskrivning: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade skapa, läsa, redigera och ta bort annonser om arbetsprövning och lönesubventionerade arbetsplatser på fullmaktsgivarens vägnar.

Fullmaktkodens namn: Ansöka om lönesubvention
Beskrivning: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade ansöka om lönesubvention och utbetalning av den samt läsa tidigare ansökningar och beslut.

Ärendekategori: Ekonomi och förvaltning
Fullmaktkodens namn: Hantera inköps- och försäljningsfakturering
Beskrivning:Med denna fullmakt kan den befullmäktigade hantera inköps- och försäljningsfakturering, t.ex. gällande upphandlingsavtalsfakturor för arbetskraftsutbildnings- och träningstjänster.

Om du har en organroll eller någon av fullmakterna ovan ser du arbetssökandes presentationer som TE-byråns expert gjort i den lediga platsen i Mina e-ärenden.


Företagsrådgivning 
FöretagsFinlands telefontjänst ger nya och etablerade företag råd om offentliga företagstjänster och deras e-tjänster, inklusive e-tjänsten i Suomi.fi.
Ring: 0295 020 500