Innan du börjar bör du veta att du kan använda så mycket tid du behöver till skrivandet. För att trygga din datasäkerhet bryts kontakten alltid efter 60 minuter och osparade uppgifter försvinner. När du går till en annan sida börjar tiden från början. Det kan du se på timern.

Förflytta dig från sida till sida endast med tjänstens egna "Tillbaka"- och "Fortsätt"-knappar. Använd inte webbläsarens "bakåt" och "framåt", eftersom det gör att alla osparade uppgifter på sidan går förlorade.

Du kan endast använda det västeuropeiska alfabetet, mellanslag och siffror.
Använd inte formateringstecken (indrag, listtecken, fet stil, kursivering, taggar), eftersom de inte nödvändigtvis fungerar likadant i alla webbläsare. Befattningsbenämningen kan inte börja med mellanslag.

* = obligatorisk uppgift

Nu kan du börja.

Arbetsgivarens namn
När man loggar in med Suomi.fi-identifikation visas det företagsnamn och FO-nummer som fås från tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Vid inloggning med användarkoder för avtalskunder kommer namnet från arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

Verksamhetsställe eller annan precisering
T.ex. marknadsföringsnamn, verksamhetsställe, avdelning eller enhet. Uppgiften visas i tjänsten Lediga jobb i annonsens rubrik efter arbetsgivarens namn och före uppgifterna om vilken kommun arbetsplatsen ligger i. Max. 80 tecken.

Arbetsgivarens referens
Kod för identifiering av jobbet, t.ex. befattningens nummer i det egna systemet.

Yrke och yrkesnummer
Med en enda platsanmälan kan du ledigförklara jobb som har samma yrkesnummer.
Välj yrkesgrupp för arbetet och det yrke i yrkesgruppen som bäst beskriver arbetet. Hjälp att välja får du från förteckningen TE-tjänsters yrkesbeteckningar och -beskrivningar (pdf).

Vi använder yrkesbenämningar som följer den internationella och nationella yrkesklassificeringsstandarden. Yrket beskriver det kunnande som i allmänhet krävs i likartade arbetsuppgifter. Yrkena klassificeras i första hand enligt hur komplicerade arbetsuppgifter och skyldigheter som ingår i yrkena (kompetensnivå). Eftersom den primära klassificeringsgrunden för yrkena inte är branschen, fördelar sig yrkena inom en bransch på flera olika huvudklasser och yrkesgrupper.

Efter valet kan du ännu ändra en allmän yrkesbenämning till en befattningsbenämning som bättre motsvarar det lediga jobbet. Använd de benämningar som är vanligast. De arbetssökande hittar inte ovanliga befattningsbenämningar med ordsökningsfunktionen.

Om du ändrar yrkesbenämningen till en befattningsbenämning, kontrollera att yrkesnumret förblir detsamma. Systemet ändrar automatiskt yrkesnumret, om den benämning som du har skrivit redan är i bruk.
Använd inte fältet för befattningsbenämningen till att optimera hur lätt annonsen hittas.

Färdigheter och kvalifikationer
Med hjälp av kompetensord kompletterar du det kunnande som krävs i yrket och arbetsuppgiften.
Välj högst 50 typer av färdigheter eller kvalifikationer som behövs i arbetet.

Om du inte ännu har valt yrke och yrkesnummer, ser du alla typer av färdigheter och kvalifikationer.
Om du redan har valt yrket och numret ser du endast de typer av färdigheter och kvalifikationer som anknyter till den yrkesgrupp som du har valt.

Välj ett kompetensord i menyfönstret och flytta det till det lägre menyfönstret genom att trycka på knappen"Flytta". I fönstret ser du alla kompetensord du har valt.

Sök fler kompetensord med knappen "Färdigheter och kvalifikationer". Använd ordsökningen i det fönster som öppnas. Markera de ord du behöver och klicka på "Flytta". De ord du har valt flyttas till alternativrutan.

Arbetserfarenhet
Från rullgardinsmenyn kan man välja den arbetserfarenhet som krävs för arbetsuppgiften.

Antalet lediga jobb
Antalet lediga jobb.

Arbetet inleds datum (dd.mm.åååå och/eller text)
Datum för när arbetet inleds är en obligatorisk uppgift, om man inte skriver något i textfältet "Arbetet inleds". Skriv datumet i formatet dd.mm.åååå. Det ska vara ett framtida datum. Det datum då platsanmälan lämnas godkänns inte.

En tidpunkt för när arbetet inleds måste skrivas in om fältet "Arbetet inleds datum" är tomt. Max. 40 tecken.

Arbetets varaktighet och ytterligare information Arbetet upphör
Berätta om anställningsförhållandet varar en viss tid eller tills vidare. Max. 50 tecken.

Sommarjobb
Markera det här, om arbetet är ett sommarjobb.

Arbetstid och daglig arbetstid
Välj arbetstid. Den dagliga arbetstiden kan preciseras med fritt formulerad text. Max. 100 tecken.

Lön
Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om lönen genom ett avtal vars minimivillkor anges i ett arbets- eller tjänstekollektivavtal.
Tidlön betalas på basis av den tid som har gått åt till arbetet, t.ex. som vecko-, månads- eller timlön.
Ackordslön är en fast lön som betalas för utfört arbete. Vid tidackord avtalar man om en viss bestämd tid, och lönen betalas på basis av denna tid. Vid penningackord avtalar man om en lön som baserar sig på det kvantitativa arbetsresultatet eller en ersättning som betalas för ett utfört arbete.
Vid provisionslön bestäms en viss andel av lönen på basis av resultatet.
När lönen består helt eller delvis av provision, ska det nämnas i platsannonsen hur stor den fasta grundlönen är och/eller hur stor provisionens andel är.

Om avlönad arbetspraktik utförs inom en bransch som följer ett kollektivavtal, bestäms lönen enligt kollektivavtalet.

Arbetspraktikanten måste få en lön som åtminstone uppfyller arbetsvillkoret, då t.ex. en högskolestuderande med sin redan införskaffade kompetens utför produktivt arbete för arbetsgivaren. År 2018 ska lönen uppgå till 1 189 e/mån för att uppfylla arbetsvillkoret

Max. 40 tecken.

Anställningsförhållande
Välj vilken typ av arbete det är fråga om.
Lönearbete. När arbetstagaren arbetar för en arbetsgivare och får lön som ekonomisk ersättning för arbetet.
Provisionsarbete. Väljs alltid när lönen består helt eller delvis av provision.
Företagare. När arbetaren sysselsätter sig själv.

Läroavtal/Bemanningsjobb/Rekryteringsuppdrag
Läroavtal. Välj, om arbetet är en visstidsanställning som baserar sig på ett läroavtal. Du kan inte definiera arbetet som läroavtal, om det är ett sommarjobb.
Bemanningsjobb. Välj det här, om det företag som fungerar som arbetsgivare är ett bemanningsföretag.
Rekryteringsuppdrag. Välj det här, om du handlar på uppdrag av ett kundföretag.

Namnet på det företag som givit uppdraget
Namnet på det företag som är användare eller uppdragsgivare
Obligatorisk uppgift, om du har valt ’Bemanningsjobb’ eller’Rekryteringsuppdrag’.
Fyll inte i något här, om du inte har valt ’Bemanningsjobb’ eller’Rekryteringsuppdrag’.
Max. 60 tecken.

Välj ’Namnet endast för TE-byråns bruk’, om du inte vill att namnet på det företag som är uppdragsgivare ska synas i tjänsten Lediga jobb.

Välj antingen ’Bemanningsjobb’ eller’Rekryteringsuppdrag’, inte båda.

Möjlighet till bostad
Valfri, inte obligatorisk uppgift

Beskrivning av arbetsuppgiften
Det yrke och yrkesnummer du har valt bestämmer i allmänna drag hurdant arbete det är fråga om. Med en fritt formulerad beskrivning definierar du arbetsuppgiften mer exakt.

Skriv tydligt, sanningsenligt och förståeligt om arbetet och det kunnande som behövs i arbetet. Ordsökningen fungerar bra, om viktiga nyckelord har skrivits i grundform. Viktiga nyckelord är bl.a. en upprepning av yrket, arbetsredskap, kompetens som krävs, språkkunskaper eller t.ex. möjlighet till distansarbete.

Vid anställning är det förbjudet att diskriminera någon på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk (diskrimineringslagen 1325/2014) eller kön (jämställdhetslagen 609/1986). Att be om ett foto i en platsannons anses också vara diskriminering, om det inte finns något tydligt arbetsrelaterat motiv (arbete som modell, skådespelare eller motsvarande) för att be om ett foto.

När platsanmälan gäller arbete med barn och unga, ska det nämnas i den att arbetssökande ska uppvisa ett brottsregisterutdrag.

Tjänsten Lediga jobb får inte användas för företags marknadsföring.

Det språk som används i platsanmälan bestämmer på vilket språk annonsen publiceras, antingen finska eller svenska. Vid behov kan det arbetsspråk som används i arbetet i fritextfälten (med västerländska bokstäver). Specialtecken eller versaler används inte.

Nämn också gärna adressen till arbetsgivarens webbsida i anmälan. Den fungerar som en länk i den platsannons som publiceras i tjänsten Lediga jobb.

När vi granskar och godkänner din annons kan vi utan att konsultera uppdragsgivaren stilisera beskrivningen. Ansvaret för informationen och att uppgifterna i annonsen är riktiga ligger dock i första hand på arbetsgivaren och den som har skrivit anmälan.

Var arbetsplatsen ligger och kontaktuppgifter
När arbetet utförs inom ett stort område på flera adresser eller som distansarbete, välj ’Arbete på flera adresser eller distansarbete’. Uppge inga adressuppgifter.

När arbete utförs inom ett litet område på olika adresser, uppge som adress det postnummer och den postanstalt som bäst beskriver var arbetsplatsen ligger, men lämna bort näradressen. Markera inte alternativet "Arbete på flera adresser eller distansarbete".

I båda fallen bör det beskrivas närmare i uppgiftsbeskrivningen var arbetet utförs.
Välj Adress- och kontaktuppgifter samma som arbetsgivarens, om du vill att följande uppgifter ska kopieras och uppges som adress- och kontaktuppgifter: arbetsgivarens näradress, postnummer, postanstalt, anmälarens namn, telefon och e-postadress.

Om du har markerat ’Arbete på flera adresser eller distansarbete’, kopieras endast följande uppgifter: anmälarens namn, telefon och e-postadress.

Näradress
Arbetsplatsens näradress. Om en exakt näradress uppges, kan arbetsplatsens läge visas även på kartan i nättjänsten "Lediga jobb".
Max. 50 tecken.

Postnummer / Postanstalt / Land
Om arbetsplatsen ligger i Finland, kontrolleras postnumret automatiskt.
Om arbetsplatsen ligger utomlands, är postanstalt och land obligatoriska uppgifter.

Karta
Kontrollera i ett nytt fönster, hur arbetsplatsens läge syns på kartan på basis av de adressuppgifter du uppgett.
Innan kartan öppnas kontrolleras att en näradress har skrivits in i textfältet för näradressen.
Din webbläsares inställningar kanske hindrar pop up-fönster från att öppnas. Tillåt pop up-fönster i webbläsaren, om du vill se på kartan.

Kontaktpersoner, telefon, e-post m.m.
Om du tidigare har valt ’Adress- och kontaktuppgifter samma som arbetsgivarens’, kopieras följande uppgifter till detta textfält: anmälarens namn, telefon och e-postadress. Max. 600 tecken.

Ansökningar
På sidan Ansökningar ger du mer information till de sökande: till vem och/eller hur ansökan ska lämnas och inom vilken tidsfrist. 

Annonsering om ledigt jobb
Svara ja, om du vill att din platsannons publiceras i nättjänsten Lediga jobb.
Arbetssökande som använder tjänsten Platsvakten får notifieringar om nya jobb som till sin e-post.
De platsannonser som har publicerats i tjänsten visas på den europeiska webbplatsen för platsannonser i EURES-portalen.

Tack för att du valde arbets- och näringstjänsterna som din samarbetspartner! Lycka till med rekryteringen!