Koska Palvelu ei perustu tunnistukseen työ- ja elinkeinotoimisto voi julkaista työpaikkailmoituksen vasta, kun se on varmistunut ilmoituksen lähettäjästä. TE-toimiston asiantuntijan yhteydenotot tapahtuvat työ- ja elinkeinotoimistojen aukioloaikoina ma-pe klo 9.00 – 16.15, viikonloppuna tai pyhäpäivänä jätetyn työpaikkailmoituksen käsittely tapahtuu vasta ensimmäisenä arkipäivänä.

Työpaikkailmoitusten julkaisukanavat

Työnantaja valitsee työpaikkailmoitusta jättäessään, haluaako ilmoituksen julkaistavaksi TE-palvelujen Avoimet työpaikat -sivulla. Paikkavahti-palvelua käyttävät työnhakijat saavat uusista työpaikoista ilmoituksen sähköpostiinsa. Avoimet työpaikat -palvelussa julkaistut työpaikkailmoitukset näytetään myös eurooppalaisella työpaikkatiedotussivustolla (EURES Job Mobility -portaali) ja Työmarkkinatori -palvelussa. Avoimet työpaikat -palvelussa julkaistuja ilmoituksia voidaan näyttää teknisen rajapinnan välityksellä myös muiden toimijoiden palveluissa, jolloin kyseisessä palvelussa näytettävissä ilmoituksissa on mainittava ilmoitusten alkuperäinen lähde (TE-toimiston asiakastietojärjestelmä). Rajapinnan käyttöoikeuden myöntää ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Työpaikkailmoituksen sisältö

 • Yrityksen/työnantajan nimi yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ilmoitetussa muodossa
 • Ammattinimike

Ammattiluokituksen mukainen ammattinimike tai työnantajan käyttämä tehtävänimike, jos se kuvaa paremmin ko. avointa tehtävää pienaakkosin perusmuodossa.

TE-palveluissa käytetään kansainvälistä ja kansallista ammattiluokitusstandardia (Tilastokeskus/Ammattiluokitus 2010). Ammattinimikkeellä kuvataan samankaltaisissa työtehtävissä yleisesti vaadittavaa osaamista. Avoimeksi ilmoitetun työpaikan tehtävänimike kuvaa niitä
töitä ja tehtäviä, joita työntekijä tekee työnantajalleen. Tehtäviä kuvataan tarkemmin tehtävänkuvauksessa.

Tehtävänimike voi olla muu kuin ammattinimike, mutta ammattikoodin on oltava oikein määritelty. Ammatit on luokiteltu taitotasoihin. Valittava ammattinimike ja siihen liittyvä koodi määrittelee työtehtävän taitotason ja oikean ammattiryhmän.

Avoimet työpaikat -hakupalvelun tärkein laatukriteeri on tiedon löydettävyys. Hakutoiminnoilla ei ratkaista ongelmaa, joka aiheutuu siitä, että ilmoitus on huonosti luokiteltu. Toukokuussa 2015 tehdyssä tarkastuksessa löytyi 400 sellaista työpaikkailmoitusta, jotka sisälsivät enemmän kuin yhden ammattinimikkeen. Eri työtehtäviä sisältäviä ilmoituksia ei voi julkaista yhtenä työpaikkailmoituksena.

Työpaikkailmoituksen laatukriteerit

Julkaistujen ilmoitusten laatu vaikuttaa asiakkaiden palvelukokemuksiin ja mielikuvaan TEpalveluista työnvälittäjänä. Siksi ilmoituksia tulee arvioida organisaation perustehtävän, työnvälityksen näkökulmasta. Avoimet työpaikat -palvelun tulee täyttää sille asetetut palvelutavoitteet.
Palvelussa julkaistavien työpaikkailmoitusten laatukriteerejä ovat

 • otsikoinnin ja tehtävänkuvauksen tarkkuus ja selkeys
 • työnhakijalta edellytettävän osaamisen realistisuus ja informatiivisuus
 • tietojen oikeellisuus ja luotettavuus
 • tietojen riittävyys ja ajantasaisuus
 • työnhakijoiden yhdenvertainen kohtelu

Ei-hyväksyttävät sisällöt
Ilmoituksen tulee sisältää vain yksilöityjä, työtehtävään liittyviä tietoja. Näitä tietoja eivät ole

 • yrityksen markkinoiva kuvailu. Työpaikkailmoitus ei ole yrityksen mainos
 • työnhakijoiden osallistaminen arvontoihin
 • palkitseminen työhakemuksen tekemisestä jne.

Ei-hyväksyttävät työpaikat
Avoimet työpaikat -palvelussa ei saa julkaista

 • ilmoituksia, joita työnantaja ei täydennä/korjaa vastaamaan ohjeen mukaisia paikkailmoituksen laatu- ja sisältökriteerejä
 • ilmoituksia au pair -paikoista Suomessa tai ulkomailla
 • ilmoituksia harjoittelu- tai vapaaehtoistyöpaikoista Suomessa tai ulkomailla
 • välitys- tai ohjelmamaksullisia työpaikkoja Suomessa tai ulkomailla
 • verkostomarkkinointi-ilmoituksia, jäsenten etsintä-/hakuilmoituksia tai muita esim.henkilöstörekisterin keräämiseen viittaavia ilmoituksia
 • laskutusosuuskuntien markkinointi-ilmoituksia
 • kolmannen osapuolen tekemiä ilmoituksia (pois lukien henkilöstöpalveluyritysten ilmoitukset)
 • toimitilojen markkinointi-/myynti-ilmoituksia
 • ilmoituksia, joissa avoinna olevien paikkojen määrä ei ole realistinen suhteessa yrityksen toimintaan
 • ilmoituksia palkkatuetuista työpaikoista

Työnhakijoiden yhdenvertainen kohtelu

Työpaikkailmoituksessa tulee huomioida, että syrjintä on kielletty työhönotossa iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen (yhdenvertaisuuslaki 1325/2014) tai sukupuolen perusteella (tasa-arvolaki 1986/609). Myös valokuvan pyytäminen työpaikkailmoituksessa
katsotaan syrjinnäksi työhönotossa, jos pyynnölle ei ole selkeää työhön liittyvää perustetta.Tällaiseksi perusteeksi katsotaan mallin, näyttelijän tai näihin rinnastettava työ.

Työpaikkailmoituksessa tulee olla maininta rikostaustaotteen esittämisestä silloin, kun työ tehdään lasten ja nuorten parissa ja työ kestää yli kolme kuukautta.

Työpaikkailmoitusten seuranta

TE-toimisto vastaa ilmoitusten jatkuvasta seurannasta ja laadusta. Ensisijainen vastuu ilmoituksen sisällöstä ja tietojen oikeellisuudesta on työnantajalla. Viranomaisorganisaationa TEtoimisto tuottaa tilastotietoa työpaikoista työ- ja elinkeinoministeriölle. TE-palveluihin välitettäväksi ilmoitettuja työpaikkoja hyväksyttäessä on erityisesti tarkistettava, että ammattinimike ja -koodi on määritelty oikein.

Työpaikoista ilmoittamisen palvelukanavan vaihtaminen

Jos ilmoitus ei täytä tässä ohjeessa mainittuja laatukriteereitä, on työnantajalle kerrottava laatutavoitteista ja ohjeistettava korjaamaan havaitut puutteet. Jos ilmoitus ei kehotuksista huolimatta täytä vaadittuja tunnusmerkkejä, työnantajalta voidaan kieltää oikeus käyttää palvelua verkkoasiointitunnuksin tai Passari-suorasiirtopalveluna.

Jos oikeus verkkoasiointitunnusten käyttöön on kielletty, työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus ilmoittaa työpaikasta avoimella lomakkeella. Palvelukanavan vaihtaminen mahdollistaa ilmoitusten laadun seuraamisen ennen lopullista hyväksymistä. Tämä merkitsee sitä, että
myös avoimen lomakkeen tietojen tulee vastata työohjeen laatu- ja sisältövaatimuksia.

Työnantajan palvelun epääminen

Työpaikkailmoituksen vastaanottamisesta kieltäytymisestä ja ilmoituksen poistamisesta on säädetty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (3 luku 3 §) ja tämän perusteella annetussa ohjeessa (TEM/871/00.03.05.02/2015).