Palkkatukea maksetaan siltä ajalta, jolta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa, kuitenkin enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Tukea ei makseta niiltä päiviltä, joilta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 4 §:n nojalla päivärahaetuutta tuella palkatun sairauspoissaolon, äitiys-, isyys-, vanhempainvapaan tai osittaisen vanhempainvapaan ajalta.

Tukea ei makseta niiltä päiviltä, joilta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa esim. työstä poissaolon vuoksi. Jos jaksossa ei ole edellä mainittuja vähennettäviä päiviä, korvattaviksi päiviksi ilmoitetaan 5 päivää/kalenteriviikko. Myös osa-aikatyöhön myönnettyä tukea voidaan maksaa 5 päivää/viikko riippumatta siitä, miten työtunnit jakautuvat viikon eri päiville. 

 

Oppisopimuksen teoriajaksojen ajalta palkkatukea maksetaan vain siinä tapauksessa, että työnantaja on työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella velvollinen maksamaan palkan teoriajaksoilta.