Päivärahaetuus kohdassa ilmoitetaan palkka (ei saatua korvausta), jolta tuen hakija saa tai on oikeus saada sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 4 §:n nojalla päivärahaetuutta tuella palkatun sairauspoissaolon, äitiys-, isyys-, vanhempainvapaan tai osittaisen vanhempainvapaan ajalta tai tapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 139 §:n nojalla korvausta tuella palkatun palkkauskustannuksiin.


Mikäli Tulorekisteriin ilmoitettuja palkallisia poissaolotietoja kohdistuu haettavalle ajalle, tuodaan ne hakemukselle. Tietoja on mahdollisuus muokata. Poissaolojaksolle kohdistunut palkanosa ja sivukulut tulee eritellä hakemuksessa omiin tietokenttiin. 

Mikäli hakija on toiminut sijaissaajan roolissa suhteessa maksettuun etuuteen, jonka ansaintakausi osuu kokonaan tai osittain haettavalle ajalle tuodaan ne hakemukselle ilmoitetun mukaisesti. 


Maksatusta haetaan ajalta -aikavälille kohdistuvat Tulorekisteristeriin ilmoitetut tulo-, etuus- ja poissaolotiedot ovat nähtävissä painikkeen Tulotiedot takaa.