I punkten dagpenningsförmån anges den lön (inte den erhållna ersättningen) som subventionssökanden får eller har rätt att få med stöd av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) betalas till arbetsgivaren under tiden för den med subvention anställdas sjukfrånvaro, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller partiella föräldraledighet eller ersättning för den subventionsanställdas lönekostnader enligt 139 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015).

Om det i Inkomstregistret finns avlönade frånvarouppgifter för den period som ansökan gäller hämtas dessa på ansökan. Uppgifterna kan redigeras. Den lönedel och de bikostnader som riktas mot frånvaroperioden ska specificeras i rätt datafält på ansökan.

Om den sökande har agerat som ställföreträdande mottagare i förhållande till den utbetalda förmån, vars intjänandeperiod helt eller delvis faller på den begärda perioden, kommer informationen att importeras enligt vad som anmälts till inkomstregistret.

Inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna i Inkomstregistret som riktas till perioden Utbetalning ansöks för tiden visas bakom knappen Inkomstuppgifter.