Lönesubventionen betalas ut i efterhand enligt den utbetalningsperiod som stödsökanden valt i lönesubventionsansökan – antingen i en, två eller tre månaders perioder. En månad kan vara antingen en kalendermånad (t.ex. 1– 31 januari 2021) eller en annan period som är en månad lång (t.ex. 15 januari–14 februari 2021) ifall detta är motiverat t.ex. på grund av löneperioden. Den valda utbetalningsperioden ska följas under hela stödperioden.

Ansökan om utbetalning ska lämnas in hos UF-centret inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut. Om subventionen inte ansöks inom utsatt tid, är utbetalningsansökan föråldrad och subventionen kan inte utbetalas för utbetalningsperioden i fråga. I utbetalningen av lönesubvention tillämpas 29 § i statsunderstödslagen (688/2001) och valtioneuvoston julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta antaman asetuksen (1073/2012) 16 §:ää

Utbetalningsperioderna bör fördelas så att de motsvarar den löneutbetalningsperiod som redovisats till inkomstdataregistret. Om antalet utbetalningsperioder är mer än en måste en separat specifikation fyllas i för varje betalningsperiod på en månad.

 

Ändra sökperioden 

Med den här funktionen kan man ändra start- och slutdatumet för perioden Utbetalning ansöks för tiden. 

Funktionen Ändra sökperioden visar sökperiodens start- och slutdatum som inmatningsfält och knapparna Avbryt och OK.

Om det finns inkomst-, förmån- och frånvarouppgifter för den ändrade sökperiodens tid meddelar systemet följande: ”Ändringen av datumen orsakar en ny sökning i inkomstregistret som kan ändra de uppgifter som visas på skärmen”.

Med knappen Avbryt återvänder du till fönstret Utbetalningsansökan och datumen ändras inte och ingen ny inkomst-, förmån- eller frånvarouppgiftinformationssökning sker. 

Med knappen OK uppdateras start- och slutdatumen för sökperioden Utbetalning ansöks för tiden och du återvänder till fönstret Utbetalningsansökan.


Inkomstuppgifter 

Inkomst-, förmån- och frånvarouppgifterna för den sökta perioden visas i PDF-format.