Som ersättningsdagar kan högst 5 dagar/kalendervecka anges.

Stöd betalas inte ut för de dagar för vilka arbetsgivaren har rätt att få en dagpenningsförmån för den subventionsanställdas lönekostnader som ersättning för tiden för sjukfrånvaro eller moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet eller partiell föräldraledighet enligt 7 kap 4 § i sjukförsäkringslagen.

Subvention betalas inte ut för de dagar för vilka arbetsgivaren inte är skyldig att betala ut lön t.ex. på grund av frånvaro från arbetet. Om perioden inte har några av de ovan nämnda dagarna som dras av ska fem dagar/kalendervecka anges som ersättningsbara dagar. Även subvention som beviljats för deltidsarbete kan betalas ut för fem dagar/vecka oavsett av hur arbetstimmarna fördelar sig mellan veckans dagar. 

 

Lönesubvention betalas ut för läroavtalets teoriperioder endast i sådana fall där arbetsgivaren enligt kollektivavtalets eller arbetsavtalet är skyldig att betala ut lön för teoriperioden.