Onko tuen hakijalle myönnetty de minimis -tukea kuluvan tai kahden edeltävän verovuoden aikana?

Tähän merkitään kaikki tuen hakijan saamat de minimis –tuet kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Samaan konserniin kuuluvien yritysten sekä yritysten eri toimipisteiden saamat de minimis -tuet lasketaan yhteen.

De minimis -menettelyllä tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1408/2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla (EU) N:o 717/2014 tarkoitettua tukea (ns. vähämerkityksinen tuki eli de minimis -tuki).

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana.

Eräillä toimialoilla sovelletaan matalampaa de minimis -rajaa:

  • maanteiden tavarakuljetuksia toisten lukuun suorittavilla yrityksillä tukiraja on 100 000 euroa
  • kalastus- ja vesiviljelyalalla 30 000 euroa
  • maataloustuotteiden alkutuotannon alalla 15 000 euroa

De minimis -tukea ei voida myöntää lainkaan

  • viennin edistämiseen
  • tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan yrityksille, jotka suorittavat maanteiden tavarakuljetuksia toisten lukuun
  • toimintaan, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella.

Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntaliitot) maksamien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä em. määriä. De minimis -tuesta on aina maininta tukipäätöksessä.