Har sökanden beviljats de minimis -stöd under det innevarande eller de två föregående beskattningsåren?

Här anges samtliga de minimis-stöd som den som ansöker om subvention fått under det innevarande och de två föregående beskattningsåren. De minimis-stöden till företag som hör till samma koncern och de minimis-stöden till företagets olika verksamhetsställen räknas ihop.

Med de minimis-förfarande avses stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn och kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (s.k. stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd). Till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet kan anvisas offentligt stöd i form av de minimis-stöd högst upp till 200 000 euro under en period som utgörs av det innevarande beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren.

Inom vissa sektorer tillämpas ett lägre stödtak för de minimis-stöd

  • för företag som utför godstransporter på landsväg för andras räkning är stödtaket 100 000 euro
  • inom fiskeri- och vattenbrukssektorn 30 000 euro
  • inom sektorn för primär produktion av jordbruksprodukter 15 000

De minimis-stöd kan inte beviljas alls för

  • främjande av exporten
  • anskaffning av fordon avsedda för godstransport till företag som utför godstransporter på landsväg för andras räkning
  • verksamhet där inhemska produkter gynnas på bekostnad av importerade produkter.

Mottagaren av subvention ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd från olika stödgivare (t.ex. ministerier, myndigheter som är underställda ministeriet, Finnvera Abp, kommuner och landskapsförbund) inte överstiger ovan nämnda belopp. I stödbeslutet finns alltid ett omnämnande av de minimis-stöd.