Olet täällä

Tietoja Oma asiointi -verkkopalvelusta

Palvelun kuvaus

Palvelun tarjoaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), josta jatkossa käytetään nimitystä Palveluntarjoaja. Palvelua käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä Asiakas.

Oma asiointi kerää yhteen asiakkaan ajankohtaiset asioinnit ja muokkautuu tilanteen mukaan henkilön asiointia helpottaen. Oma asioinnin sivuilla ja sen alaisissa palveluissa tallennettavat tiedot tallentuvat TE-toimiston asiakaspalvelun tietojärjestelmään.

CV-netti -palvelun yhteydessä tallennettavat tiedot kerätään CV-netti henkilörekisteriin. CV-netti -palvelun käyttö päättyy 30.6.2019, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Verkkopalvelun käytön tekniset edellytykset

Verkkopalvelua (te-palvelut.fi/omaasiointi) voi käyttää tietokoneella, jossa on internetselain ja yhteys internetiin. Internetselaimen tulee tukea TLS V1.1 tai uudempaa salausta, sallia evästeiden (cookiet) ja JavaScriptin käyttö. Verkkopalvelumme on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Kaikkia Oma asiointi –palvelun kautta käytettäviä sovelluksia ei ole toistaiseksi sovitettu mobiililaitteille (iPad, iPhone, Android- ja Windows -puhelimet ja tabletit).

VRK:n ylläpitämän Suomi.fi-tunnistuksen kautta kirjautuminen palveluun ei enää onnistu 5.6.2019 jälkeen tietyillä vanhoilla laitteilla. Vanhoilla laitteilla tai selaimilla ei voi enää tunnistautua vahvasti, sillä niiden käytössä on tietoturvariskejä. Oma asiointi -palvelu ei tue asiointia näillä käyttöjärjestelmä- ja sovellusversioilla: Android 2.3.7, Android 4.0.4, Android 4.1.1, Android 4.2.2, Android 4.3, IE 7 / Vista, IE 10 / Win Phone 8.0, IE 8-10 / Win 7, Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4, Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8, Java 7u25, Baidu Jan 2015, OpenSSL 0.9.8y.

Palvelun avulla Asiakas voi

 • katsoa TE-toimiston asiakaspalvelun tietojärjestelmään merkittyjä tietojaan
 • katsoa TE-toimiston asiakastietojärjestelmään merkittyjä työttömyysturvatietojaan, joita ovat selvityspyynnöt, työvoimapoliittiset lausunnot ja työvoimakoulutuksen maksatusilmoitukset
 • aloittaa työnhakunsa TE-toimistossa
  • Jos henkilö hakee työttömyysetuutta, TE-toimisto tai työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus antaa työttömyysetuuden maksajalle työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä.
 • vastata palvelutarvetta arvioiviin kysymyksiin
 • ilmoittaa perustietoja koskevista muutoksista
 • ilmoittaa eräistä työnhaun muutoksista ja työnhaun päättämisestä TE-toimistoon
  • Jos henkilö hakee työttömyysetuutta, työnhaun muutoksista lähtee tieto myös työttömyysetuuden maksajalle. Tämä ei poista henkilön mahdollista velvollisuutta ilmoittaa muutoksista itse myös työttömyysetuuden maksajalle.
 • tehdä Työelämätutkan ja arvioida työn tai koulutuksen löytämiseen vaikuttavia tekijöitä
 • hyväksyä ehdotetun suunnitelman tai laatia oman suunnitelmaehdotuksen TE-toimistolle
 • tarkastella TE-toimiston kanssa tehdyssä suunnitelmassa sovittuja tehtäviä ja kertoa niiden toteutumisesta
 • katsoa saamiaan työ- ja koulutustarjouksia ja ilmoittaa työtarjouksen tuloksesta
 • jättää oman työnhakuesittelyn ja CV:n CV-netin haku- ja CV-vahti -palveluun 30.6.2019 saakka
 • jättää hakemuksen TE-hallinnon järjestämään työvoimakoulutukseen
  • Jättämällä koulutushakemuksen hakija sitoutuu aloittamaan koulutuksen mikäli tulee siihen valituksi. Mikäli hakija kieltäytyy ilman pätevää syytä työvoimaviranomaisen osoittamasta soveltuvasta koulutuksesta, hakija menettää oikeuden työttömyysetuuteen joko määräajaksi tai toistaiseksi. Työvoimaviranomaisen osoittamana koulutuksena pidetään myös sellaista koulutusta, johon henkilö on hakenut oma-aloitteisesti. TE-toimisto tutkii, onko kieltäytymiselle ollut pätevä syy.
  • Joissakin tilanteissa hakemuksen voi perua ilman, että sitä pidetään koulutuksesta kieltäytymisenä. Lisätietoa mahdollisuudesta perua hakemus saa työ- ja elinkeinotoimistosta.
 • vastata TE-toimiston selvityspyyntöön määräaikaan mennessä ja liittää selvitykseen liitteitä
 • hakea starttirahaa ja seurata starttirahahakemuksen käsittelytilannetta
 • jättää starttirahan maksatushakemuksen

Palvelu perustuu henkilön vahvaan tunnistukseen, joka edellyttää selaimessa evästeiden (cookies) käyttöä. Ne ovat käytössä kuitenkin vain istunnon ajan, ja häviävät, kun selain suljetaan.

Asiakas sitoutuu

 • noudattamaan tunnisteet antaneen tahon kanssa tekemiään sopimuksia ja tunnisteiden käyttöön liittyviä ehtoja. Palvelua voi käyttää vain omilla henkilökohtaisilla tunnisteilla.
 • vastaamaan siitä, että hänen palveluun toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja palvelun käyttötarkoitusta vastaavia ja että hän ei palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien eikä Palveluntarjoajan oikeuksia.
 • antamaan esittelynsä ja otoksen CV:stään TE-toimiston virkailijoiden hyödynnettäväksi palvelutoiminnassa silloin, kun on työnhakijana TE-toimistossa ja työnhakijaksi ilmoittautuessaan antanut luvan nimi- ja yhteystietojen luovuttamiseen työnantajalle. Palvelun käyttö päättyy 30.6.2019.
 • vastaamaan omien henkilötietojensa julkaisemisesta/anonyymiteetistään tilanteessa, jossa henkilö hakee CV:n omalta tietokoneeltaan julkaistavaksi. Palvelun käyttö päättyy 30.6.2019.
 • vastaamaan kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttökustannuksista (esim. Internet-verkon käyttömaksut, mahdolliset puhelumaksut).

Palveluntarjoajan vastuut ja oikeudet

 • Palveluntarjoaja vastaa siitä, että verkkopalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset.
 • Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä, mutta ei voi vastata järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä esim. palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelun käyttötarkoituksen vastainen tai häiriötilanteita synnyttävä esittely (esittely+CV). Palveluntarjoajalla on myös oikeus häiriötilanteessa asettaa väliaikainen palvelun käytön esto. Asiakasta kuultuaan Palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus poistaa palvelun käyttöoikeus joko kokonaan tai määrätyksi ajaksi. Palvelun käyttö päättyy 30.6.2019.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palveluun.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun ehtoja yksipuolisesti, ei kuitenkaan siten, että palvelu muuttuisi maksulliseksi. Muutoksista tiedotetaan tässä palvelussa ennen niiden voimaantuloa ja muutokset sitovat niiden tultua voimaan kaikkia käyttäjiä. Nämä tulevat voimaan 10.06.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Tietosuojaseloste - avaa omaan ikkunaan.

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

suomi