Beskrivning av tjänsten

Tjänsten erbjuds av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret), som i fortsättningen kallas Tjänsteleverantören. En person som använder tjänsten kallas Kund.

Mina e-tjänster samlar ihop kundens aktuella ärenden och utformas enligt situationen, vilket gör det lättare för personen att uträtta ärenden. De uppgifter som sparas på sidorna för Mina e-tjänster och där ingående tjänster lagras i kundinformationshelheten som används i offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Mina e-tjänster förnyas och i uträttandet av ärenden övergår man gradvis till att använda Jobbmarknadens förnyade e-tjänster.

Tekniska krav för användning av webbtjänsten

Webbtjänsten (te-tjanster.fi/minaetjanster) kan användas på dator med webbläsare och internetförbindelse. Webbläsaren ska stöda TLS-kryptering version 1.2 eller senare, tillåta kakor (cookies) och JavaScript. Vår webbtjänst är utformad och testad att fungera med de vanligaste kombinationerna av webbläsare och operativsystem.

Än så länge har inte alla applikationer i Mina e-tjänster anpassats för mobila apparater (iPad, iPhone, Android- och Windows-mobiltelefoner samt pekplattor).

Efter 5.6.2019 går det inte längre att använda vissa äldre enheter till att logga in i tjänsten via BRC:s Suomi.fi-identifikation. På gamla enheter eller webbläsare kan man inte längre göra en stark autentisering, eftersom användningen av dessa medför datasäkerhetsrisker. Mina e-tjänster stöder inte dessa operativsystem och appversioner: Android 2.3.7, Android 4.0.4, Android 4.1.1, Android 4.2.2, Android 4.3, IE 7 / Vista, IE 10 / Win Phone 8.0, IE 8-10 / Win 7, Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4, Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8, Java 7u25, Baidu Jan 2015, OpenSSL 0.9.8y.

Tjänsten baserar sig på stark autentisering av personen, vilket kräver användning av kakor (cookies) i webbläsaren. Dessa används dock endast under sessionen och försvinner när webbläsaren stängs av.

Med hjälp av tjänsten kan Kunden

 • se på sina uppgifter som finns i kundinformationshelheten
 • se på sina uppgifter om utkomstskydd för arbetslösa som finns i kundinformationshelheten. Sådana uppgifter är begäran om redogörelse, arbetskraftspolitiska utlåtanden och meddelanden om betalning av arbetskraftsutbildning
 • inleda sin jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet
 • Under perioden 1.3.2021-30.6.2023 gäller lagen om ett kommunförsök för främjande av sysselsättningen, under vilken de kommuner som deltar i kommunförsöket ansvarar för kundrelationen till den lagstadgade kundmålgruppen inom arbets- och näringstjänsterna.
  • Om personen ansöker om arbetslöshetsförmån, ger arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ett arbetskraftspolitisk utlåtande om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmån till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.
 • svara på frågor för att bedöma sitt servicebehov
 • anmäla förändringar i grunduppgifterna
 • anmäla vissa förändringar i jobbsökningen och att jobbsökningen avslutas
  • Om personen ansöker om arbetslöshetsförmån, sänds informationen om förändringarna i jobbsökningen också till betalaren. Detta undanröjer inte personens eventuella skyldighet att själv informera också betalaren av arbetslöshetsförmånen om förändringarna.
 • göra en Arbetslivsradar och bedöma vilka faktorer som bidrar till att man hittar arbete eller utbildning
 • godkänna den föreslagna planen eller göra upp ett eget utkast till plan
 • titta på uppgifter som överenskommits i den plan som utarbetats och berätta hur uppgifterna genomförts
 • titta på sina arbets- och utbildningserbjudanden och meddela resultaten av arbetserbjudandena
 • lämna in en ansökan till arbetskraftsutbildning
  • Genom att lämna in en ansökan till utbildning förbinder sig sökanden att inleda utbildningen om han eller hon blir antagen till utbildningen. Om sökanden utan giltig orsak vägrar delta i för honom eller henne lämplig utbildning som erbjuds, mister personen rätten till arbetslöshetsförmån antingen för viss tid eller tills vidare. Som sådan anses även utbildning som personen sökt till på eget initiativ. Arbets- och näringsbyrån undersöker om det funnits en giltig orsak för vägrandet.
  • I vissa situationer går det att återta ansökan utan att det anses som vägran att delta i utbildning. Mer information om möjligheten att återta en ansökan fås från en servicepunkt.
 • besvara begäran om redogörelse inom den utsatta tiden och bifoga bilagor till redogörelsen
 • ansöka om startpeng och följa handläggningen av ansökan om startpeng
 • lämna in ansökan om utbetalning av startpeng
 • se och skriva ut sina egna uppgifter som finns i kundinformationshelheten.

Kunden förbinder sig att

 • följa de avtal som han eller hon ingått med den som gett identifikationskoderna och villkoren i samband med användningen av identifikationskoderna. Tjänsten kan användas endast med egna personliga identifikationskoder.
 • ansvara för att de uppgifter som han eller hon uppgett i tjänsten är sanningsenliga och motsvarar syftet med tjänsten och att han eller hon under användningen av tjänsten inte stör andra användare eller kränker rättigheterna för andra användare eller för Tjänsteleverantören.
 • ansvara för samtliga egna kostnader som förorsakas honom eller henne av användningen av tjänsten (t.ex. bruksavgifter för internet, eventuella samtalsavgifter).

Tjänsteleverantörens ansvar och rättigheter

 • Tjänsteleverantören ansvarar för att de krypterings- och säkerhetsförfaranden som används vid dataöverföring i samband med e-tjänsten är lämpliga.
 • Tjänsteleverantören försöker se till att tjänsten är tillgänglig dygnet runt under alla veckodagar, men kan inte ansvara för systemets funktion eller för avbrott på grund av tekniska fel, service eller installationsarbeten, störningar i datakommunikationen samt för eventuell förvanskning eller förlust av information eller liknande på grund av detta.
 • Tjänsteleverantören har rätt att tillfälligt avbryta tjänsten, om det är nödvändigt till exempel på grund av tjänsten eller en teknisk ändring eller förnyelse av den.
 • Tjänsteleverantören har rätt att producera tjänsten på det sätt som leverantören anser vara bäst samt rätt att ändra på tjänstens innehåll.
 • Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionen av den utrustning och de program som Kunden använder eller deras kompatibilitet med tjänsten.
 • Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra tjänstens villkor, däremot inte så att tjänsten blir avgiftsbelagd. Ändringar meddelas i denna tjänst innan de träder i kraft och ändringarna binder alla användare när de träder i kraft. Villkoren träder i kraft 15.03.2023 och gäller tills vidare.

Dataskyddsbeskrivning - öppnas i ett nytt fönster.

Denna beskrivning är avsedd för att informera om handläggningen av personliga uppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Beskrivningen uppdateras vid behov.