Du är här

Sökning av heltidsarbete och samtycke

Arbetssökande som söker heltidsarbete har rätt till arbetslöshetsförmån (inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd) under de förutsättningar som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta villkor gäller i princip alla arbetssökande, även till exempel permitterade, personer på kortvecka, dem som arbetar på deltid och dem som är sjuklediga. Arbetssökande som får invalidpension i form av delpension har rätt till arbetslöshetsförmåner, trots att de inte söker heltidsarbete.

En arbetssökande anses söka heltidsarbete, om syftet med jobbsökningen och en eventuell sysselsättningsplan är sysselsättning i heltidsarbete under hela arbetslösheten eller permitteringen.

Med heltidsarbete avses arbete som utförs i anställningsförhållande, där arbetstiden är över 80 % av tiden för heltidsarbete i branschen. 

Arbetssökande som meddelar att de inte söker heltidsarbete har inte rätt till arbetslöshetsförmåner. Arbetssökandens rätt till arbetslöshetsförmån kan börja, när arbetssökanden meddelar att han eller hon söker heltidsarbete. Då börjar rätten till förmånen tidigast den dag då arbetssökanden till arbets- och näringsbyrån meddelade att han eller hon söker heltidsarbete.

OBS!

Riksdagen har på grund av undantagstillståndet som orsakats av Corona-pandemin godkänt en tidsbegränsad ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, enligt vilken den permitterade under tiden 16.03–31.07.2020 ska vara registrerad som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att få arbetslöshetsförmån, men förutsätts inte söka heltidsarbete under denna tid. Om permitteringen fortsätter efter att den temporära lagändringen har upphört att gälla, ska den permitterade från och med 01.08.2020 söka heltidsarbete för att få arbetslöshetsförmån även i fortsättningen.

På grund av den snabba beredningen av den tidsbegränsade lagändringen har det inte varit möjligt att korrigera TE-tjänsternas webbtjänst till att motsvara de ändrade villkoren. Webbtjänsten frågar om du söker heltidsarbete under din permittering. Svara alltid "Ja, jag söker heltidsarbete" på denna fråga, även om lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte förutsätter det av dig för att få arbetslöshetsförmån. Det påskyndar behandlingen av ditt arbetslöshetsförmånsärende.

Närmare information finns i den uppdaterade lagstiftningen www.finlex.fi/sv, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, t.ex. 1 och 2 kap.

Tillstånd att lämna ut uppgifter till arbetsgivaren

Arbets- och näringsbyrån kan för arbetsgivare presentera arbetssökande som är lämpliga för ett ledigt jobb förutsatt att den arbetssökande gett sitt samtycke till det. Arbetsgivaren kan erhålla information om den arbetssökande endast beträffande uppgifter som anknyter till jobbsökning, som utbildning, kompetens, arbetserfarenhet och arbetsönskemål. Om den arbetssökande inte ger sitt samtycke till att överlämna dylika uppgifter, informeras endast den arbetssökande om det lediga jobbet.

Tillståndet, datumet för dess utfärdande och uppdateraren antecknas i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Du kan ändra de uppgifter om samtycke som du gett i tjänsten Mina e-tjänster, i avsnittet Egen information eller genom att kontakta arbets- och näringsbyrån.


Svenska