Arbetssökande som söker heltidsarbete har rätt till arbetslöshetsförmån (inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd) under de förutsättningar som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta villkor gäller i princip alla arbetssökande, även till exempel permitterade, personer på kortvecka, dem som arbetar på deltid och dem som är sjuklediga. Arbetssökande som får invalidpension i form av delpension har rätt till arbetslöshetsförmåner, trots att de inte söker heltidsarbete.

En arbetssökande anses söka heltidsarbete, om syftet med jobbsökningen och en eventuell sysselsättningsplan är sysselsättning i heltidsarbete under hela arbetslösheten eller permitteringen.

Med heltidsarbete avses arbete som utförs i anställningsförhållande, där arbetstiden är över 80 % av tiden för heltidsarbete i branschen. 

Arbetssökande som meddelar att de inte söker heltidsarbete har inte rätt till arbetslöshetsförmåner. Arbetssökandens rätt till arbetslöshetsförmån kan börja, när arbetssökanden meddelar att han eller hon söker heltidsarbete. Då börjar rätten till förmånen tidigast den dag då arbetssökanden till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun meddelade att han eller hon söker heltidsarbete.

Närmare information finns i den uppdaterade lagstiftningen www.finlex.fi/sv, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, t.ex. 1 och 2 kap.

Tillstånd att lämna ut uppgifter till arbetsgivaren

Arbets- och näringsbyrån  / försöksområdets kommun kan för arbetsgivare presentera arbetssökande som är lämpliga för ett ledigt jobb förutsatt att den arbetssökande gett sitt samtycke till det. Arbetsgivaren kan erhålla information om den arbetssökande endast beträffande uppgifter som anknyter till jobbsökning, som utbildning, kompetens, arbetserfarenhet och arbetsönskemål. Om den arbetssökande inte ger sitt samtycke till att överlämna dylika uppgifter, informeras endast den arbetssökande om det lediga jobbet.

Tillståndet, datumet för dess utfärdande och uppdateraren antecknas i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Du kan ändra de uppgifter om samtycke som du gett i tjänsten Mina e-tjänster, i avsnittet Egen information eller genom att kontakta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun.