Före utfärdande av arbetskraftspolitiskt utlåtande måste sökanden i allmänhet höras. Om det är fråga om ett arbetskraftspolitiskt utlåtande, vars utfärdande ankommer på arbets- och näringsbyrån, kan sökanden höras antingen muntligt eller skriftligt (begäran om redogörelse). Skriftlig begäran om redogörelse görs om man inte genast fått en nödvändig redogörelse antingen muntligt eller skriftligt av kunden. Begäran om redogörelse ska alltid vara specificerad så noggrant som möjligt, för att sökanden ska kunna veta vilka faktorer han eller hon bör utreda och vilka eventuella handlingar som krävs som bilagor till redogörelsen. Genom begäran om redogörelse kan man också höra sökanden om orsakerna till anställningens upphörande, företagsverksamhet eller studier. En begäran om redogörelse angående företagsverksamhet eller studier kan omfatta en begäran att fylla i redogörelseblanketter.

Utgångspunkten är att det i den begäran om redogörelse som syns i nättjänsten finns samma uppgifter som i den begäran om redogörelse som sänts som iPost-brev eller pappersutskrift. I nättjänsten syns under punkt "Tilläggsuppgifter ges av" kontaktuppgifterna till den arbets- och näringsbyrå som gett det arbetskraftspolitiska utlåtandet, samt eventuella uppgifter om enhet. I en begäran om redogörelse som sänts som iPost-brev eller pappersutskrift syns också namnet på den tjänsteman som gjort begäran om redogörelse.

I nättjänsten syns i rubriken också statusen för begäran om redogörelse. Statusen anger i vilket skede av behandlingen ärendet i fråga är. Status kan vara

  • 'Väntar på redogörelse' och då har redogörelsen ännu inte inlämnats till arbets- och näringsbyrån.
  • 'Väntar på bilagor' och då har redogörelsen inlämnats, men sökanden har därtill meddelat att bilagor ska inlämnas.
  • 'Under behandling' och då har både redogörelsen och eventuella bilagor inlämnats till arbets- och näringsbyrån och ärendet behandlas av arbetskraftsmyndigheten, eller så har tidsfristen för inlämnande av redogörelsen gått ut.
  • 'Behandlad' och då har ärendet behandlats och ett arbetskraftspolitiskt utlåtande har eventuellt getts.
  • 'Omotiverad' och då har begäran om redogörelse konstaterats vara omotiverad.

Anvisningar för kunder inom kommunförsöket med sysselsättning: Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen när detta hör till kommunens uppgifter enligt lagen om kommunförsök. Även kommunen kan vid behov lämna en begäran om utredning till dig.