Med hjälp av denna tjänst kan du läsa dina uppgifter om utkomstskydd för arbetslösa i arbets- och näringsbyråns kunddatasystem samt ge en utredning om du har fått en begäran om utredning för att utreda din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Målet med tjänsten är att underlätta och snabba upp behandlingen av utkomstskyddsärenden för arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet och att öka öppenheten i kundbetjäningen. Det är möjligt att titta på egna utkomstskyddsskeenden även om Du inte längre är kund vid arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun.

De utkomstskyddsuppgifter som syns i tjänsten är begäran om redogörelse som arbets- och näringsbyrån lämnat, arbetskraftspolitiska utlåtanden samt meddelande om betalning av arbetskraftsutbildning.

Det går att besvara en begäran om redogörelse genom denna tjänst fram till den sista inlämningsdagen som anges på begäran. När redogörelsen lämnats, kan Du genom tjänsten följa hur behandlingen av Ditt utkomstskyddsärende framskrider. 

Anvisningar för kunder inom kommunförsöket med sysselsättning: Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen när detta hör till kommunens uppgifter enligt lagen om kommunförsök. Även kommunen kan vid behov lämna en begäran om utredning till dig. Expertutlåtanden ges centraliserat från Nylands arbets- och näringsbyrå. Sådana utlåtanden är annat arbete än sådant som utförts i ett anställningsförhållande, sysselsättning som företagare och i eget arbete, studier, ungas skyldighet att söka studieplats som förutsättning för att få arbetslöshetsförmån samt arbetskraftspolitiskt klandervärt förfarande.