Om du börjar arbeta som familje- eller närståendevårdare

Anhörigvårdare tar hand om sin familjemedlem eller annan närstående, som på grund av sjukdom, handikapp eller annat behov av vård inte självständigt klarar av sin vardag. Anhörigvårdaren har gjort upp ett anhörigvårdaravtal med kommunen. Ytterligare information: Lag om stöd för närståendevård 937/2005.

Familjevårade sköter barn, unga, vuxna utvecklingsstörda, personer med psykiatrisk rehabilitering eller äldre människor som sköts i familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem. Familjevårdare för barn och unga kallas oftast för fosterföräldrar och familjer för fosterfamiljer. Familjevårdaren har gjort ett uppdragsavtal med kommunen eller samkommunen. Till den här gruppen räknas inte familjedagvårdare. Ytterligare information: Familjevårdslag 263/2015.

Om du meddelar om att du börjar arbeta som familje- eller närståendevårdare kan du fortfarande vara arbetssökande. Om du fortsätter att söka arbete, kan du om de övriga villkoren uppfylls ha rätt till arbetslöshetsförmån i fyra månader efter att verksamheten som familje- eller närståendevårdare inleddes.

Under denna tid utreder inte arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun i hur stor utsträckning vårdarbetet sysselsätter dig och bedömer inte heller din rätt till arbetslöshetsförmån.

Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun behöver uppgifter om tidpunkten för inledande av verksamhet som familje- eller närståendevårdare för att kunna ge den som betalar arbetslöshetsförmånen ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån under den tid verksamheten som familje- eller närståendevårdare pågår.

Uppgifterna efterfrågas i samband med anmälan eller så kontaktar arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun dig vid behov för att kontrollera uppgifterna.

För att erhålla arbetslöshetsförmån ska din jobbansökan vara i kraft och du ska söka heltidsanställning även under tiden då du arbetar som familje- eller närståendevårdare.

Om du fortsätter att söka arbete efter fyra månader och fortfarande vill ansöka om arbetslöshetsförmån, utreder arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun i hur stor utsträckning vårdarbetet sysselsätter dig därefter och huruvida du har rätt till arbetslöshetsförmån.

Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun kontaktar dig när tidsfristen på fyra månader har löpt ut för att kontrollera din situation.

Om du då meddelar arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun att du fortsättningsvis vill hålla din arbetssökning i kraft, söka heltidsarbete och ansöka om arbetslöshetsförmån, skickar arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun en utredningsbegäran till dig och ber dig redogöra noggrannare för situationen i fråga om din verksamhet som familje- eller närståendevårdare.

När du meddelar om att du arbetar som familje- eller närståendevårdare, är din jobbansökan fortfarande i kraft på det sätt som anges i anmälan om mottagande. Du ska följa de anvisningar du får för att din jobbansökan ska vara i kraft under hela tiden du arbetar som familje- eller närståendevårdare.

Du kan alltid kontrollera uppgifterna i din jobbansökan och lediga arbetsplatser på servicekanalen E-tjänster.

Mer information om arbetslöshetsförmån och utbetalningen av den ges av arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun och den som betalar ut din arbetslöshetsförmån.