Utloggning

Din inloggning är gällande tills du trycker på knappen ”Utloggning” i toppmenyn, stänger webbläsaren eller när sidan har varit öppen i över 45 minuter. Den tid som gått ser du i tidräknaren i högra kanten på sidan. Tidräkningen börjar om från början när du byter sida.
Du kan se uppgiften om din inloggning upptill på sidan. Du kan med en och samma inloggning även komma in i övriga nättjänster som upprätthålls av arbets- och näringsbyrån. Länken till dem hittar du uppe i högra kanten på dessa sidor. Genom att klicka på länken ” Till första sidan för Mina e-tjänster” kommer du vidare till andra tjänster utan att behöva mata in verifieringsuppgifterna på nytt.

Glöm inte att logga ut via ”Utloggning” efter att ha använt tjänsterna för att förbindelsen till dina uppgifter i datasystemet inte lämnas öppen för eventuella obehöriga.

Beroende på arbetsstationens webbläsare och dess inställningar är det möjligt att vissa webbsidor trots utloggning kan lagras i webbläsarens snabbminne (=cacheminne).  Om den dator du använder är i sambruk, kan det vara orsak att efter användningen tömma webbläsarens snabbminne. Det sker genom fönstret ”Internet -inställningar” som kan hittas i övre menyn på webbläsaren genom att där välja punkten ”Radera temporära Internet-filer”. Beroende på webbläsare kan funktionen och texterna i samband med den variera.