Adressuppgifter uppdateras inte automatiskt i TE-byråns kundinformationssystem. Du ska själv meddela om dina ändrade adress- eller övriga kontaktuppgifter. Om du beviljats spärrmarkering av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och önskar att den tas i bruk i arbets- och näringstjänsternas kundinformationssystem, kontakta arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun. 

Då du loggar in i tjänsten Mina e-tjänster, dirigeras du till sidan Egen information för att kontrollera/uppdatera dina kontaktuppgifter, ifall de inte har kontrollerats/uppdaterats under de senaste 30 dagarna.  

 

Om behandling av uppgifter som omfattas av spärrmarkering i arbets- och näringstjänsterna

Arbets- och näringsbyrån får inte automatiskt information om att du har beviljats spärrmarkering. Du ska informera arbets- och näringsbyrån om spärrmarkeringen. Om du är kund hos kommunförsöket för sysselsättning kan du berätta om spärrmarkeringen för det kommunförsök som ansvarar för din kundrelation. Om du anmäler en spärrmarkering begränsas dina uppgifters synlighet i arbets- och näringsbyråns kunddatasystem. Endast experter på spärrmarkering ser din postadress och dina uppgifter om hemkommun i arbets- och näringsbyråns kunddatasystem.    

Det telefonnummer och den e-postadress du angett syns i kunddatasystemet även för andra experter vid arbets- och näringsbyrån (om du är kund hos kommunförsöket, även för andra experter inom försöksområdet). Kunddatasystemet används under tjänsteansvar och dina uppgifter omfattas av tystnadsplikt. Om du har en spärrmarkering kan du dock uppdatera eller ta bort ditt telefonnummer och/eller din e-postadress från arbets- och näringsbyråns kunddatasystem på sidan Mina e-tjänster; dessa är inte obligatoriska uppgifter.  

 

Samtycke till utlämnande av uppgifter till arbetsgivaren 

Om du ger ditt samtycke till att uppgifterna lämnas ut till arbetsgivaren, kan arbetsgivaren för rekryteringen ges de uppgifter som är nödvändiga för att besätta arbetsplatsen. Nödvändiga uppgifter för att besätta en arbetsplats är bland annat uppgifter om utbildning, kompetens och arbetserfarenhet samt personens namn och kontaktuppgifter. Om du har anmält en gällande spärrmarkering till arbets- och näringsbyråns kunddatasystem kan du ge ditt samtycke till att uppgifter lämnas ut till arbetsgivare. Som kontaktuppgifter lämnas då endast ut det telefonnummer och den e-postadress du uppgett i samband med din presentation som arbetssökande. Det är frivilligt att ge sitt samtycke och om du vägrar ge ditt samtycke lämnas inga uppgifter ut till potentiella arbetsgivare. Om du vill kan du också ta bort ditt telefonnummer och/eller din e-postadress från klientdatasystemet.  

 

Om du annars har frågor om behandlingen av dina uppgifter på arbets- och näringsbyrån (eller i kommunförsöket) kan du be din expert om mer information.  

Mer information om spärrmarkering som lagrats i befolkningsdatasystemet och ansökan om spärrmarkering finns här: https://dvv.fi/sv/sparrmarkering