Allmänt om jobbsökningens giltighet

Ett villkor för att få arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd är att personen registrerat sig vid arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun för att söka heltidsarbete. Jobbsökningen ska hållas i kraft under hela arbetslösheten. Om arbetssökanden meddelat att han eller hon inte söker heltidsarbete, ska arbetssökanden särskilt meddela när han eller hon åter är beredd att söka och ta emot heltidsarbete. Rätten till arbetslöshetsförmån börjar då från den angivna dagen.

Jobbsökningen upphör att gälla bl.a. om den arbetssökande själv meddelar att han eller hon inte längre vill hålla sin jobbsökning i kraft eller om han eller hon inte inom den tidsfrist som arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun bestämmer lägger fram de utredningar som behövs för sysselsättning och tillhandahållande av offentlig arbetskraftsservice eller om han eller hon inte upprepade gånger under en granskningsperiod på 12 månader besöker arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun inom den tid och på det sätt som byrån bestämmer. Om jobbsökningen avbryts, förlorar personen sin rätt till arbetslöshetsförmånen under den period som jobbsökningen inte varit i kraft. Jobbsökningen fås i regel i kraft på nytt genom att man anmäler sig som arbetssökande till exempel via webbtjänsten. Om jobbsökningen har förhindrats i webbtjänsten ska du personligen kontakta oss för att inleda jobbsökningen.