Om Du har fått en begäran om redogörelse för att klarlägga Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa, kan Du genom denna nättjänst skriva och skicka en egen, fritt formulerad redogörelse till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun. Du kan också lämna in redogörelsen till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun personligen eller skicka den per post. Därtill kan Du genom denna nättjänst också fylla i redogörelseblanketter som gäller studier och foga dem till Din redogörelse. Redogörelsen ska lämnas in hos arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun senast den sista inlämningsdagen, som anges i begäran om redogörelse.

En avsänd redogörelse kan inte längre ändras. Om Du vill, kan Du spara redogörelsen som ofärdig och fortsätta att fylla i den senare. En ofärdig redogörelse kan dock inte kompletteras och lämnas in efter den sista inlämningsdagen. Efter den sista inlämningsdagen är det inte längre möjligt att besvara en begäran om redogörelse genom nättjänsten och en eventuell redogörelse som sparats som ofärdig och som inte har skickats, raderas från tjänsten.

Det är också möjligt att lämna in en tom redogörelse, utan en egen fritt formulerad text. Det kan vara onödigt att skriva en egen fritt formulerad text om Du till exempel fogar en studieredogörelseblankett till Din redogörelse.

De bilagor som begärs i begäran om redogörelse och andra bilagor som du anser att behövs kan lämnas in via denna webbtjänst eller på papper till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun. Bilagorna ska lämnas in senast den sista inlämningsdagen som nämns i begäran om redogörelse. För att snabba upp behandlingen, ska du skicka eller på annat sätt lämna in alla handlingar samtidigt till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun. Se närmare anvisningar i punkten ’Bilagor’.

Om behandlingstiderna

Enligt arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet ska arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan dröjsmål efter det att den redogörelse som behövs för givandet av utlåtandet har mottagits. Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun för sin del bör ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande senast inom 30 dagar från det att sökanden har lämnat sitt svar jämte bilagor på arbets- och näringsbyråns / försöksområdets kommuns begäran om redogörelse eller då tidsfristen för givandet av redogörelsen har gått ut.