Arbets- och näringsbyrån undersöker om villkoren för att få arbetslöshetsförmåner uppfylls och ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar förmånen. I 11 kap 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs över vilka ärenden ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ges. Betalaren - FPA eller arbetslöshetskassan - undersöker om de andra kriterierna för att få förmånen uppfylls. Arbetslöshetsförmånerna är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande givet av arbets- och näringsbyrån får inte överklagas. Man kan dock söka ändring i ett beslut som arbetslöshetskassan eller FPA gett på grundval av det arbetskraftspolitiska utlåtandet. Beslutet ges när den arbetssökande ansökt om arbetslöshetsförmån.

I det arbetskraftspolitiska utlåtandet syns "Ändring har sökts", om betalarens beslut som hänför sig till utlåtandet har överklagats hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden eller försäkringsdomstolen. I nättjänsten syns under punkt "Tilläggsuppgifter ges av" kontaktuppgifterna till den arbets- och näringsbyrå som gett det arbetskraftspolitiska utlåtandet, samt eventuella uppgifter om enhet. I pappersutskriften av det arbetskraftspolitiska utlåtandet, som fås via arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, finns också namnet på den tjänsteman som gett det arbetskraftspolitiska utlåtandet. Den sökande får vanligen ingen pappersutskrift av det arbetskraftspolitiska utlåtandet, om detta inte särskilt begärs.

Anvisningar för kunder inom kommunförsöket med sysselsättning: Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen när detta hör till kommunens uppgifter enligt lagen om kommunförsök.