Arbets- och näringsförvaltningen kan söka ett utlåtande som stöd i myndighetsberedningen (beredning av beslut om startpeng och Finnvera Oyj:s finansieringsbeslut). De sakkunnigas utlåtanden är kostnadsfria för företagskandidaten/företagaren.