Företagsverksamhet eller eget arbete

 

Meddela om företagsverksamhet endast om den varar minst två veckor. Kortare företagsverksamhet bör meddelas direkt till betalaren av arbetslöshetsförmånen, antingen till arbetslöshetskassan eller FPA.

Om din företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete varar över två veckor ska du meddela arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun om detta antingen via servicekanalen Mina e-tjänster för privatkunder eller personligen (t.ex. per telefon).

Du kan ha rätt till arbetslöshetsförmån i fyra månader från och med det att den nya företagsverksamheten inleds om du är arbetslös när du inleder företagsverksamheten.

Under denna tid utreder inte arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun huruvida företagsverksamheten är huvud- eller bisyssla.

För att få arbetslöshetsförmån från FPA eller arbetslöshetskassan ska du hålla arbetssökningen i kraft och söka heltidsarbete under hela den tid företagsverksamheten eller sysselsättningen i eget arbete pågår.

Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun behöver uppgifter om tidpunkten för inledande av företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete för att kunna ge den som betalar arbetslöshetsförmånen ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån under den tid företagsverksamheten eller sysselsättningen i eget arbete pågår.

Uppgifterna efterfrågas i samband med anmälan eller så kontaktar arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun dig vid behov för att kontrollera uppgifterna.

Om du fortsätter att söka arbete efter tidsfristen på fyra månader och du fortfarande vill ansöka om arbetslöshetsförmån, utreder arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun huruvida din företagsverksamhet eller din sysselsättning i eget arbete därefter är huvud- eller bisyssla.

Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun kontaktar dig när tidsfristen på fyra månader har löpt ut för att kontrollera din situation.

Om du då meddelar arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun att du fortsättningsvis vill hålla din arbetssökning i kraft, söka heltidsarbete och ansöka om arbetslöshetsförmån, skickar arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun en utredningsbegäran till dig och ber dig redogöra noggrannare för situationen i fråga om din företagsverksamhet.

Om du har idkat företagsverksamhet, undersöker arbets- och näringsbyrån situationen i fråga om din företagsverksamhet (bl.a. avslutande av verksamhet, företagsverksamhet som huvud- eller bisyssla).

Om arbets- och näringsbyrån konstaterar att du idkar företagsverksamhet som huvudsyssla, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån.

Företagare i bisyssla kan ha rätt till arbetslöshetsförmån. Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen när detta hör till kommunens uppgifter enligt lagen om kommunförsök. Expertutlåtanden ges centraliserat från Nylands arbets- och näringsbyrå. Sådana utlåtanden är annat arbete än sådant som utförts i ett anställningsförhållande, sysselsättning som företagare och i eget arbete, studier, ungas skyldighet att söka studieplats som förutsättning för att få arbetslöshetsförmån samt arbetskraftspolitiskt klandervärt förfarande.  

För att arbetslöshetsförmån ska kunna betalas under tiden för företagsverksamhet som bisyssla, krävs att personen håller sin jobbsökning i kraft samt söker och är beredd att ta emot heltidsarbete även under företagsverksamheten. Även heltidsföretagare kan, om de så önskar, fortfarande vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet, fast de inte har rätt till arbetslöshetsförmåner.

Samma principer tillämpas på person som sysselsätts i eget arbete. Sysselsättning i eget arbete betyder exempelvis sysselsättning som närståendevårdare eller konstnär.  

Mer information om företagsverksamhetens inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa fås hos arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun.