När Du har tryckt på knappen "Sök uppgifter" får Du som sökresultat en lista över alla de utkomstskyddsuppgifter som har lagrats i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. De utkomstskyddsuppgifter som avses är begäran om redogörelse från arbetskraftsmyndigheten, arbetskraftspolitiska utlåtanden samt meddelanden om betalning av arbetskraftsutbildning. Du kan också se utredningar som du skickat via webbtjänsten (svar på begäran om utredning).

Utkomstskyddsuppgifterna (s.k. Skeenden) listas i ett fönster i samma ordning som de gjorts (s.k. givningsdag), så att den nyaste alltid finns först på listan. Om det inte finns några uppgifter om Dig i kundinformationssystemet, så får Du också ett meddelande om det.

Givningsdagen anger när skeendet i fråga har lagrats i systemet.

Skeende avser en lagrad utkomstskyddsuppgift som kan vara

  • Ett utlåtande, första delen av texten i utlåtandet,
  • Begäran om utlåtande, sista inlämningsdatum och status för behandlingen av begäran hos arbets- och näringsbyrån (Väntar på redogörelse, Väntar på bilagor, Under behandling, Slutbehandlad, Omotiverad),
  • Meddelande om inledande eller avslutande av arbetskraftsutbildning eller annat meddelande.

Du får fram detaljerade uppgifter för skeendet genom att klicka på länken i fråga. 

I de följande kapitlen i denna anvisning behandlas varje utkomstskyddsuppgift närmare.

Anvisningar för kunder inom kommunförsöket med sysselsättning: Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen när detta hör till kommunens uppgifter enligt lagen om kommunförsök. Även kommunen kan vid behov lämna en begäran om utredning till dig. Expertutlåtanden ges centraliserat från Nylands arbets- och näringsbyrå. Sådana utlåtanden är annat arbete än sådant som utförts i ett anställningsförhållande, sysselsättning som företagare och i eget arbete, studier, ungas skyldighet att söka studieplats som förutsättning för att få arbetslöshetsförmån samt arbetskraftspolitiskt klandervärt förfarande.