Du är här

Deltidsanställning

När arbete påbörjas

Jämkad arbetslöshetsförmån kan betalas till arbetssökande som mottagit heltidsarbete som varar högst två veckor eller deltidsarbete där arbetstiden utgör högst 80 procent av den maximala tiden som tillämpas på heltidsanställda arbetstagare inom branschen. Utbetalande av jämkad arbetslöshetsförmån förutsätter att personen håller sin jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån i kraft också under anställningsförhållandet. För att få förmånen ska personen söka heltidsarbete.

Anmäl anställningsförhållanden som är högst två veckor endast till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.

Person i heltidsarbete som varar över två veckor (arbetstiden över 80 % av den maximala arbetstiden som tillämpas på heltidsanställda inom branschen) har inte rätt till arbetslöshetsförmån. Även person i arbete som saknar rätt till arbetslöshetsförmån kan dock, om personen så vill, vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

 

Om du inleder företagsverksamhet på deltid eller heltid, och verksamheten varar över två veckor, ska du meddela arbets- och näringsbyrån om detta antingen via servicekanalen Mina e-tjänster för privatkunder eller personligen (t.ex. per telefon).

 

Du kan ha rätt till arbetslöshetsförmån i fyra månader från och med det att den nya företagsverksamheten inleds om du är arbetslös när du inleder företagsverksamheten.

 

Under denna tid utreder inte arbets- och näringsbyrån huruvida företagsverksamheten är huvud- eller bisyssla.

 

För att få arbetslöshetsförmån från FPA eller arbetslöshetskassan ska du hålla arbetssökningen i kraft och söka heltidsarbete under hela den tid företagsverksamheten pågår.

 

Arbets- och näringsbyrån behöver uppgifter om tidpunkten för inledande av företagsverksamhet för att kunna ge den som betalar arbetslöshetsförmånen ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån under den tid företagsverksamheten pågår.

 

Uppgifterna efterfrågas i samband med anmälan eller så kontaktar arbets- och näringsbyrån dig vid behov för att kontrollera uppgifterna.

 

Om du fortsätter att söka arbete efter tidsfristen på fyra månader och du fortfarande vill ansöka om arbetslöshetsförmån, utreder arbets- och näringsbyrån huruvida din företagsverksamhet därefter är huvud- eller bisyssla.

 

Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig när tidsfristen på fyra månader har löpt ut för att kontrollera din situation.

 

Om du då meddelar arbets- och näringsbyrån att du fortsättningsvis vill hålla din arbetssökning i kraft, söka heltidsarbete och ansöka om arbetslöshetsförmån, skickar arbets- och näringsbyrån en utredningsbegäran till dig och ber dig redogöra noggrannare för situationen i fråga om din företagsverksamhet.

 

Om du har idkat företagsverksamhet, undersöker arbets- och näringsbyrån situationen i fråga om din företagsverksamhet (bl.a. avslutande av verksamhet, företagsverksamhet som huvud- eller bisyssla).

 

Om arbets- och näringsbyrån konstaterar att du idkar företagsverksamhet som huvudsyssla, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån.

 

En företagare vars företagsverksamhet är bisyssla kan ha rätt till arbetslöshetsförmån.

 

För att arbetslöshetsförmån ska kunna betalas till en företagare vars verksamhet är bisyssla, förutsätts det att personen håller sin arbetssökning i kraft även medan företagsverksamheten pågår.

 

Också en företagare vars verksamhet är huvudsyssla kan om han eller hon vill fortsätta att vara arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån, även om han eller hon inte har rätt till arbetslöshetsförmån.

 

Tilläggsuppgifter om arbetets inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa ger arbets- och näringsbyrån, a-kassan eller FPA.

Svenska