Utöver din egen fritt formulerade redogörelse kan det för behandlingen av utkomstskyddsärendet behövas andra dokument, till exempel handlingar som en annan myndighet gett. Det kan vara fråga om till exempel ett läkarutlåtande, om anställningsförhållandet upphört på grund av hälsomässiga skäl, eller handlingar som hänför sig till studier eller företagsverksamhet. Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun preciserar redan i begäran om redogörelse så noggrant som möjligt vilka handlingar som behövs utöver redogörelsen. Dessutom kan du alltid även lämna in andra dokument som du anser att behövs för behandlingen av ärendet.

När du skickar din redogörelse via webbtjänsten, måste du svara på frågan "Skickar du bilagor till denna redogörelse?".

 

Alternativ 1: "Ja. Jag bifogar alla dokument till denna redogörelse med funktionen Bifoga dokument och min redogörelse är färdig för behandling."

Välj detta alternativ, om du vill skicka bilagorna till redogörelsen via webbtjänsten och du har alla dokument som behöver skickas. Bifoga önskade handlingar till redogörelsen med funktionen ’Bifoga dokument’. När du har skickat redogörelsen med bilagor, är den färdig för behandling vid arbets- och näringsbyrån / kommunen inom försöksområdet. Du kan inte längre senare skicka bilagor via webbtjänsten.

Om du vill skicka bilagorna via webbtjänsten, men du ännu inte har alla dokument som du vill skicka, kan du spara din redogörelse som halvfärdig. På så sätt kan du senare komplettera din redogörelse och lägga till bilagor. Kom ihåg att skicka redogörelsen senast den sista inlämningsdagen som nämns i begäran om redogörelse.

 

Alternativ 2: "Ja. Jag skickar en del eller alla bilagor till servicepunkten på papper senast den dag då utredningen returneras."

Välj detta alternativ, om du lämnar en del eller alla dokument som hör samman med din redogörelse till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun på annat sätt. Kom ihåg att lämna in bilagorna senast den sista inlämningsdagen som nämns i begäran om redogörelse. Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun behandlar ditt utkomstskyddsärende först när du har lämnat in alla bilagor. Om du trots ditt meddelande inte lämnar in de pappersbilagor som du lovat, behandlas ditt utkomstskyddsärende utan bilagorna, när den tidsfrist som nämns i begäran om redogörelse har gått ut.

Kom också ihåg att för arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun berätta, om du lämnar in pappersbilagorna i flera omgångar. Om du lämnar in bara en del av de begärda handlingarna och inte meddelar att du ska lämna in fler dokument, behandlas ärendet utifrån de handlingar du har lämnat in, även om den sista inlämningsdagen för redogörelsen inte skulle ha passerat.

 

Alternativ 3: "Nej. Min redogörelse kan behandlas utan dokument."

Välj detta alternativ, om du inte lämnar in några bilagor alls. Arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun behandlar ditt utkomstskyddsärende enbart på basis av den redogörelse som du skickat.

 

Alternativ 4: "Jag har redan lämnat in alla bilagor innan jag skickar denna redogörelse och min redogörelse är färdig för behandling. "

Välj detta alternativ om du redan i förväg har lämnat in alla handlingar som hör samman med din redogörelse till arbets- och näringsbyrån / försöksområdets kommun.