Här kan du ange andra ärenden som berör utbetalningen, till exempel

  • orsaker till varför du inte varit företagare på heltid under utbetalningsperioden, såsom lönearbete eller sjukledighet
  • preciseringar till uppgifter i punkterna 1–4
  • ändringar i förhållandena efter det att startpeng beviljats
  • andra saker som du antar att kan vara av betydelse vid behandlingen av utbetalningsansökan