Ange här det kollektivavtal som iakttas i anställningsförhållandet för den som anställs med subventionen. 

För att lönesubvention ska beviljas, förutsätts att arbetsgivaren till den som anställs med subventionen betalar lön enligt det kollektivavtal som ska tillämpas på anställningsförhållandet i fråga. Om det inte finns ett tillämpligt kollektivavtal, ska till den som anställs med subventionen betalas sedvanlig och skälig lön.

På arbetarskyddsförvaltningens webbplats www.tyosuojelu.fi kan man kontrollera anvisningarna om minimilön samt sedvanlig och skälig lön. Minimilönen baserar sig på kollektivavtal. Arbetsgivare som hör till ett arbetsgivarförbund som ingått ett kollektivavtal följer det kollektivavtal som förbundet ingått för branschen. Arbetsgivare som inte hör till ett arbetsgivarförbund som ingått ett kollektivavtal är skyldiga att följa ett allmänt bindande kollektivavtal för branschen. Arbetsgivare får inte avtala om sämre förmåner för arbetstagare än vad det allmänt bindande kollektivavtalet bestämmer. De allmänt bindande kollektivavtalen finns på webbtjänsten Finlex under Finlex » Myndigheter » Avgöranden om kollektivavtal. Närmare information om allmänt bindande kollektivavtal fås hos det egna arbetsgivar- eller arbetstagarförbundet eller hos regionförvaltningsverken.

Om arbetsgivaren inte hör till en arbetsgivarförening som har ingått ett kollektivavtal och det inte finns ett allmänt bindande kollektivavtal som förpliktar arbetsgivaren, och om arbetsgivaren och arbetstagaren inte har avtalat om lön som betalas för arbetet, måste arbetsgivaren betala en sådan lön för arbetet som kan anses som sedvanlig och skälig. Om det för branschen finns ett kollektivavtal som inte är allmänt bindande, kan som sedvanlig och skälig lön betraktas den lön som fastställts för arbetet i avtalet i fråga. Om det inte alls finns något kollektivavtal för branschen, kan lönen till exempel basera sig på lönerekommendationer av branschens organisationer.