Du är här

Mina e-tjänster - användningsvillkor och registerbeskrivning

Beskrivning av tjänsten

Arbets- och näringsministeriet tillhandahåller tjänsten och kallas i fortsättningen Tjänsteleverantör. Personer som använder tjänsten kallas Kund.

Mina e-tjänster samlar ihop kundens aktuella ärenden och utformas enligt situationen, vilket gör det lättare för personen att uträtta ärenden. De uppgifter som sparas på sidorna för Mina e-tjänster och där ingående tjänster lagras i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

Tekniska krav för användning av webbtjänsten

Webbtjänsten (te-tjanster.fi/minaetjanster) kan användas på dator med webbläsare och internetförbindelse. Webbläsaren måste stöda krypteringsnivån TLS V1.1 eller nyare versioner, tillåta användning av kakor (cookies) och JavaScript. Webbtjänsten har testats och fungerar i de vanligaste kombinationerna av webbläsare och operativsystem.

Än så länge har Mina e-tjänster inte anpassats för mobila apparater (IPad, iPhone, Android och Windows mobiltelefoner och pekplattor).

Med hjälp av tjänsten kan Kunden

 • se på sina centrala jobbsökningsuppgifter som finns i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem
 • se på sina uppgifter om utkomstskydd för arbetslösa som finns i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, sådana uppgifter är begäran om redogörelse, arbetskraftspolitiska utlåtanden och meddelanden om betalning av arbetskraftsutbildning
 • inleda sin jobbsökning vid arbets- och näringsbyrån
  • Om personen ansöker om arbetslöshetsförmån, ger arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ett arbetskraftspolitisk utlåtande om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmån till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen.
 • svara på frågor för att bedöma ditt servicebehov
 • anmäla förändringar i grunduppgifterna
 • till arbets- och näringsbyrån anmäla vissa förändringar i jobbsökningen och att jobbsökningen avslutas
   • Om personen ansöker om arbetslöshetsförmån, sänds informationen om förändringarna i jobbsökningen också till betalaren. Detta undanröjer inte personens eventuella skyldighet att själv informera också betalaren av arbetslöshetsförmånen om förändringarna.
 • godkänna den föreslagna planen eller göra upp ett eget utkast till plan för arbets- och näringsbyrån
 • Göra en Arbetslivsradar och bedöma vilka faktorer som bidrar till att man hittar arbete eller utbildning
 • titta på uppgifter som överenskommits i den plan som utarbetats med arbets- och näringsbyrån och berätta hur uppgifterna genomförts
 • titta på sina arbets- och utbildningserbjudanden och meddela resultaten av arbetserbjudandena
 • lämna in en ansökan till arbetskraftsutbildning som anordnas av arbets- och näringsförvaltningen
   • Genom att lämna in en ansökan till utbildning förbinder sig sökanden att inleda utbildningen om han eller hon blir antagen till utbildningen. Om sökanden utan giltig orsak vägrar delta i för honom eller henne lämplig utbildning som anvisats av arbetskraftsmyndigheten, mister personen rätten till arbetslöshetsförmån antingen för viss tid eller tills vidare. Som utbildning anvisad av arbetskraftsmyndigheten anses även sådan utbildning som personen sökt till på eget initiativ. Arbets- och näringsbyrån undersöker om det funnits en giltig orsak för vägrandet.
   • I vissa situationer går det att återta ansökan utan att det anses som vägran att delta i utbildning. Mer information om möjligheten att återta en ansökan fås från arbets- och näringsbyrån.
 • besvara arbets- och näringsbyråns begäran om redogörelse inom den utsatta tiden och bifoga bilagor till redogörelsen
 • ansöka om startpeng och följa handläggningen av ansökan om startpeng
 • lämna in ansökan om utbetalning av startpeng

Tjänsten baserar sig på stark autentisering av personen, vilket kräver användning av kakor (cookies) i webbläsaren. Dessa används dock endast under sessionen och försvinner när webbläsaren stängs av.

Efter att ha accepterat användningsvillkoren förbinder sig Kunden att

 • följa de avtal som han/hon ingått med den som gett identifikationskoderna och villkoren i samband med användningen av identifikationskoderna. Tjänsten kan användas endast med egna personliga identifikationskoder.
 • svara för att de uppgifter som han/hon uppgett för tjänsten är sanningsenliga och motsvarar syftet med tjänsten och att han/hon under användningen av tjänsten inte stör andra användare eller kränker rättigheterna för andra användare eller för Tjänsteleverantören.
 • svara för samtliga egna kostnader som förorsakas honom/henne av användningen av tjänsten (t.ex. bruksavgifter för Internet, eventuella samtalsavgifter).  

Tjänsteleverantörens ansvar och rättigheter

 • Tjänsteleverantören svarar för att krypterings- och skyddsförfarandena i samband med dataöverföringen inom webbtjänsten är adekvata.
 • Tjänsteleverantören försöker se till att tjänsten är tillgänglig dygnet runt under alla veckodagar, men kan inte ansvara för systemets funktion eller för avbrott på grund av tekniska fel, service eller installationsarbeten, störningar i datakommunikationen samt för eventuell förvanskning eller förlust av information eller liknande på grund av detta.
 • Tjänsteleverantören har rätt att temporärt avbryta tjänsten, om det är nödvändigt t.ex. med tanke på tjänsten, en teknisk ändring eller modernisering av tjänsten.
 • Tjänsteleverantören har rätt att producera tjänsten på det sätt som leverantören anser vara bäst samt rätt att ändra på tjänstens innehåll.
 • Tjänsteleverantören ansvarar inte för funktionen av den utrustning och de program som Kunden använder, eller för deras kompatibilitet med tjänsten.  
 • Tjänsteleverantören har rätt att ändra eller ersätta dessa användningsvillkor ensidigt, dock inte så att tjänsten bli avgiftsbelagd. Man informerar om förändringarna i denna tjänst innan de träder i kraft och förändringarna är bindande för samtliga användare efter att de trätt i kraft. Dessa användningsvillkor träder i kraft den 7 februari 2014 och gäller tills vidare. Användaren ska på nytt acceptera eventuella ändrade användningsvillkor.

Dataskyddsbeskrivning (Personuppgiftslagen 523/1999 10 och 24§)

Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, kundregistret - öppnas en ny sida

Svenska