Bedömning av servicebehov

I samband med att jobbsökningen ändras kan du få svar på frågor om ditt servicebehov, om det finns behov av att bedöma ditt servicebehov på nytt. Utgående från dina svar och faktorer som förutser sysselsättningsmöjligheterna bedömer vi vilken typ av tjänster du behöver.

Kuluva tilikausi sv

De minimis -tuella tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle voidaan myöntää de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (kuluva vuosi ja kaksi edellistä vuotta).

<empty>

Lönesubvention är behovsprövat ekonomiskt stöd som kan beviljas arbetsgivaren för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande. Arbetssökanden, uppgiften och arbetsgivaren måste uppfylla de villkor som anges i lagen. Om du hittar en lämplig lönesubventionerad plats, kontakta arbetsgivaren direkt. Arbetsgivaren måste ansöka om lönesubvention innan arbetsförhållandet börjar. Villkoren för beviljande av lönesubvention kontrolleras i ansökans handläggningprocess.

<empty>

Här kan du se de jobb för vilken arbetsgivaren har  underrättat att är redo att anställa en arbetslös arbetssökande under förutsättning att lönesubvention beviljats arbetsgivaren.

<empty>

Du kan granska och skriva ut dina uppgifter som finns i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem. Om du vill spara rapporten, måste du själv ta hand om filens eller pappersutskriftens korrekt förvaring och förstöring. Observera, att rapportens uppgifter uppdateras med cirka en dags dröjsmål, dvs. om du har förändrat dina uppgifter i dag, syns förändringen inte genast på rapporten.

<empty>

Granska uppgifter som finns om dig i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.