Du är här

Viktigt meddelande för permitterade

Viktigt meddelande för permitterade


Om du har permitterats på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker, ska du vara registrerad som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån under hela permitteringstiden, som kan vara för viss tid eller tills vidare. Du ska alltså anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån senast den första permitteringsdagen. Efter att du anmält dig som arbetssökande ska du ansöka om arbetslöshetsförmån antingen från arbetslöshetskassan eller FPA.

Det snabbaste och enklaste sättet för dig att anmäla dig som arbetssökande är att använda TE-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster. Då du anmäler dig som arbetssökande via webbtjänsten kan du sköta ditt ärende utan att nödvändigtvis behöva kontakta arbets- och näringsbyrån på annat sätt. Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig vid behov. Efter anmälan via webbtjänsten får du ett meddelande om mottagande med anvisningar för hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du läser anvisningarna noggrant och följer dem. Meddelandet om mottagande sparas i Mina e-tjänster, så du kan återkomma till det vid behov.


Ansökan om heltidsarbete under permittering

Riksdagen har på grund av undantagstillståndet som orsakats av Corona-pandemin godkänt en tidsbegränsad ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, enligt vilken den permitterade under tiden 16.03–31.12.2020 ska vara registrerad som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att få arbetslöshetsförmån, men förutsätts inte söka heltidsarbete under denna tid. Om permitteringen fortsätter efter att den temporära lagändringen har upphört att gälla, ska den permitterade från och med 01.01.2021 söka heltidsarbete för att få arbetslöshetsförmån även i fortsättningen.

På grund av den snabba beredningen av den tidsbegränsade lagändringen har det inte varit möjligt att korrigera TE-tjänsternas webbtjänst till att motsvara de ändrade villkoren. Webbtjänsten frågar om du söker heltidsarbete under din permittering. Svara alltid "Ja, jag söker heltidsarbete" på denna fråga, även om lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte förutsätter det av dig för att få arbetslöshetsförmån. Det påskyndar behandlingen av ditt arbetslöshetsförmånsärende.

Om du svarar att du inte söker heltidsarbete, kommer den som betalar ut arbetslöshetsförmånen automatiskt att få ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som meddelar att du inte har arbetskraftspolitisk förutsättning för arbetslöshetsförmån, eftersom du inte kommer att söka heltidsarbete. Arbets- och näringsbyrån följer dock upp webbtjänstens arbetskraftspolitiska utlåtanden och kommer att korrigera de felaktiga utlåtandena så att de motsvarar den tidsbegränsade lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Observera att om din permittering fortsätter efter 31.12.2020, måste du efter det datumet söka heltidsarbete och ta emot ett arbete som erbjuds av arbets- och näringsbyrån, för att den arbetskraftspolitiska förutsättningen för arbetslöshetsförmån ska vara ikraft även i fortsättningen.

 

Svenska